Anbi gegevens

ANBI  GEGEVENS  Culturele Vereniging ‘t REGHTHUYS

Het Kunstgenootschap (Culturele Vereniging) ’t Reghthuys staat bij de belastingdienst geregistreerd als een “Algemeen nut beogende instelling”  (ANBI).
Zij valt onder de categorie van een Culturele ANBI

Dit is van belang bij het doen van een gift aan een dergelijke instelling. Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250. De drempel voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen. Dit maximaal aftrekbare bedrag wordt vanaf 2012 verhoogd met het bedrag van de verhoging voor giften aan culturele ANBI's, met een maximum van € 1.250

Zie voor verdere informatie : www.belastingdienst.nl.

De regelgeving van de belastingdienst voor ANBI instellingen schrijft voor dat gegevens van de betreffende organisatie vermeld worden op de internetsite.

Hieronder worden deze gegevens vermeld.

01     NAAM
Cultturele Vereniging ’t Reghthuys
Reghthuysplein 1,  2421BE  Nieuwkoop

02     RSIN/fiscaal nummer ANBI
804823212

03     CONTACTGEGEVENS
Kunstgenootschap ’t Reghthuys
E-mail:     info@regthuys-nieuwkoop.nl
Website: www.reghthuys-nieuwkoop.nl

04     BESTUUR
Zie deze website onder bestuur

05     BELEIDSPLAN  ‘t REGHTHUYS
Hoofdlijnen Beleid voor de komende periode 


DOELSTELLING VAN DE VERENIGING
Op 9 juli 1964 werd onder de naam “Kunstgenootschap ’t Reghthuys" door een aantal kunstminnende Nieuwkopers een culturele vereniging opgericht met als doelstelling:
-    het bevorderen van de kunstzin  en van de belangstelling voor kunst;
-    het bevorderen van contacten tussen kunstenaars en gemeenschap;
-    het adviseren in kunstaangelegenheden.
In de statuten van de vereniging wordt onder artikel 2, lid 2 de invulling aangegeven die voor de realisatie van dit doel noodzakelijk zijn.
Onze vereniging organiseert sindsdien een groeiend aantal activiteiten die een brede inhoud geven aan de destijds geformuleerde doelstellingen. In het kort zijn deze hieronder vermeld.

ACTIVITEITEN
De vereniging kenmerkt zich door een groot aantal activiteiten. Organisatorisch worden de activiteiten zelfstandig  geregeld door de diverse commissies .
o    De expositiecommissie heeft vooral faam verworven met haar exposities (8 per jaar), waarvoor kunstenaars uit het gehele land worden aangetrokken en waarvoor in de wijde omgeving belangstelling wordt getoond.
o    Gedurende de zomermaanden is het collectief Zomerkunst actief; het biedt wekelijks een tweetal kunstenaars uit de regio de gelegenheid te exposeren in het Reghthuys.
o    De muziekcommissie organiseert sinds vier jaar concerten die op een groeiend aantal belangstellenden kunnen rekenen.
o    Gedurende de herfst-, winter- en voorjaarsmaanden worden er films gedraaid. Het aanbod omvat arthouse- en andere kwaliteitsfilms.
o    De toneelcommissie organiseert elk jaar toneelvoorstellingen.
o    De Kunstkring Nieuwkoop is een gezelschap kunstenaars uit Nieuwkoop en omstreken, dat in ons gebouw zijn basis heeft. De kunstenaars hebben als doelstelling samen de grafische kunsten te beoefenen, te experimenteren, elkaar te inspireren, te stimuleren en gezamenlijk te exposeren.
o    Gedurende de herfst-,winter- en voorjaarsmaanden wordt de cursus modeltekenen gehouden.
o    Het uitgebreide cursus- en lezingenprogramma omvat  de terreinen van literatuur, filosofie, muziek en museumbezoek.
o    De etsgroep die samen de grafische kunsten beoefenen, experimenteren, elkaar  inspireren enz.  en exposeren.
Beleid:
Het beleid is gericht op een verdere uitbouw van deze activiteiten (tevens gericht op jeugd) door het bevorderen van de belangstelling voor kunst en cultuur in Nieuwkoop en de regio.
Het vergroten van de bereikbaarheid van de activiteiten van ’t Reghthuys en het verbreden van de maatschappelijke en culturele functies in de regio zijn de belangrijkste onderdelen. Het streven is daarbij een moderne invulling van de verenigingsdoelstellingen te  realiseren met onder meer het oogmerk het aantal belangstellenden van middelbare leeftijd en onder jongeren te vergroten.  Aan de volgende doelstellingen wordt in de komende periode bijzondere aandacht besteed:
1.    Wervingskracht vergroten naar potentieel in cultuur geïnteresseerden onder de regionale bevolking (met bijzondere aandacht voor jongeren).
2.    Verbeteren van de representativiteit van 't Reghthuys als culturele organisatie, met name op het terrein van externe beeldvorming en bekendheid.
3.    Creëren van een platform voor informatie-uitwisseling tussen leden, commissies, externen (media en andere belanghebbenden: gemeenten, culturele instellingen, enz.) en belangstellenden.
4.    Verbeteren van de aantrekkelijkheid (mate van geoutilleerd zijn)  van het gebouw ‘t Reghthuys, niet alleen voor culturele, maar ook voor sociaal-maatschappelijke activiteiten.
5.    Verbeteren van de kwaliteit van de presentatie van en bij culturele activiteiten.

De praktische invulling van deze doelstellingen kan kort als volgt worden aangegeven.
De benutting van de elektronische ontwikkelingen zal een belangrijke rol spelen bij de invulling van doelstellingen 1, 2 en 3.  Het verbeteren van de informatievoorziening en intensivering van de interactiviteit via internet   (o.m. vernieuwing  website) zullen de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van cultuur- en verenigingsactiviteiten aanzienlijk vergroten.  Voorts zal bij fysieke uitingen met betrekking tot de externe beeldvorming (drukwerk, posters enz.)  veel aandacht worden geschonken aan eenduidigheid, kwaliteit en wervingskracht.  Bij doelstelling 4 zullen vooral de verbeteringen aan het gebouw en de vernieuwing van hulpmiddelen (o.m. multifunctionele verlichting) de belangrijkste concrete activiteiten zijn. Voor doelstelling 5 is het plan het niveau van de audiovisuele apparatuur drastisch te verbeteren met het oog op een eigentijdse, kwalitatief hoogwaardige presentatie en beleving van culturele uitingen.

KWALITEIT, CREATIVITEIT EN  AANTREKKELIJKHEID
De vereniging streeft naar een gedegen selectie van haar culturele activiteiten.  Teneinde publieksbereik en –binding goed tot stand te kunnen brengen zal bij de selectie gekozen moeten worden uit een mix van creativiteit , kwaliteit en aantrekkelijkheid.  De interesse van het publiek is tenslotte een belangrijke graadmeter voor maatschappelijk draagvlak. 
Beleid
Dynamiek en vernieuwing zal moeten zorgen voor het aantrekken van nieuwe doelgroepen.  Door positionering en profilering wordt een duidelijke markering ten opzichte van andere culturele instellingen beoogd.  Deze markering heeft vooral te maken met het culturele niveau en  de diversiteit.  Daarnaast zal geregeld overleg plaats vinden over afstemming van de aan te bieden culturele activiteiten met  andere organisaties op dit vlak. De hiervoor gestelde  ontwikkeling  is een proces van zoeken en uitvinden en zal een niet gemakkelijk opdracht zijn.  Juist de voortdurende uitdaging te voldoen aan deze uitgangspunten en gedreven inzet zal op termijn de gewenste  resultaten opleveren. Dit is de ambitie van deze vereniging

ORGANISATIE EN OMVANG
De vereniging telt ca 390 leden die uit Nieuwkoop en omstreken komen (27 plaatsen uit de regio). Het bestuur bestaat uit 6 leden ( 1 vacature) met verschillende taken en aandachtsvelden. De culturele activiteiten worden georganiseerd door een tiental commissies die worden bezet door leden. Alle direct betrokken leden (ca. 50), op enigerlei wijze bezig met activiteiten, zijn werkzaam op basis van vrijwilligheid. De vereniging kent in principe geen vaste vergoedingen of  salarissen. Ook heeft zij geen structurele subsidies, behoudens een korting op de huurprijs van het gebouw.
Jaarlijks zijn er duizenden belangstellenden voor de culturele evenementen in het Reghthuys (in 2014 waren er meer dan 7000 bezoekers).
Beleid:
Met vooral het vergroten van de wervingskracht naar potentieel in cultuur geïnteresseerden wordt een belangrijke inzet gepleegd om het aantal leden te vergroten. Voor 2015 wordt gestreefd naar 400 leden.  Door de uitvoering van de hiervoor gemelde doelstellingen wordt ook verwacht dat het aantal bezoekers jaarlijks zal oplopen.

VERENIGINGSGEBOUW
Dit verenigingsgebouw ’t Reghthuys in Nieuwkoop is een monumentaal pand uit de 17e eeuw.  De bouw vond plaats in 1628. Het mooie, vrijstaande gebouw werd ’t Reghthuys genoemd, omdat hier recht werd gesproken over het Nieuwkoopse geboefte. Onder in het gebouw was een cachot  waarin het te veroordelen gespuis tijdelijk kon worden opgesloten.
Rond 1800 kwam het pand als raadhuis in gebruik, hetgeen duurde tot 1933. Vereniging Hendrick de Keyser, die zich inzet voor behoud van monumenten, kocht het gebouw als beschermd monument aan in 1949 en in 1959-1960 werd op voorstel van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg  met veel zorg een grootscheepse renovatie uitgevoerd, waarbij op de kelder na het gebouw na in de oorspronkelijke staat werd teruggebracht.
In 2010 heeft onze vereniging  de bovenverdieping gerenoveerd met behulp van de Rabobank. Dit jaar (2011) is eveneens met behulp van de Rabobank een geheel nieuwe expositieverlichting aangebracht in de benedenverdieping.
Beleid:
De vereniging is bezig het historische pand stap voor stap intern te renoveren.  Dit vindt plaats met behulp van subsidies van de Rabobank Stimuleringsfonds, VSB Fonds Alphen aan den Rijn, eigen middelen en de eigenaar van het pand. Thans is overleg gaande met de eigenaar, de Vereniging Hendrick de Keijzer, over verdere interne renovatie  gericht op de verbetering van de outillage van het gebouw uit oogpunt van representativiteit, functionaliteit en aantrekkelijkheid. 
 

NOOT:

06     BELONINGSBELEID
De vereniging heeft geen vaste krachten in dienst.
Bestaat geheel uit vrijwilligers. Beloningsbeleid is derhalve niet van toepassing. De vereniging kent wel een zeer bescheiden onkostenvergoeding.

07     DOELSTELLING
De doelstelling van de vereniging wordt weergegeven in de statuten onder artikel 2.
Deze tekst is alsvolgt:
Artikel 2
1.    De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de kunstzin en van de belangstelling voor de kunst, het bevorderen van kontakten tussen de kunstenaars en de gemeenschap alsmede het adviseren in kunstaangelegenheden.

08     VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

VERSLAG ACTIVITEITEN 2015

                       

 

Algemeen

Het verslagjaar is het 51e jaar van het bestaan van ‘t Reghthuys, het jaar na het succesvol gevierde jubileum.

Ook 2015 was een uitstekend jaar voor de vereniging  en dat kunt u hieronder lezen.  Het verslag is op hoofdlijnen ingedeeld naar commissies en is  gebaseerd op hun inbreng. Het wordt gevolgd  door de jaarrekening, zodat kennis kan worden genomen van het financiële beleid en  beheer van de vereniging over 2015.

De Algemene Ledenvergadering (ALV)  vond plaats op 17 april. Er waren 27 leden aanwezig. Het verslag van deze vergadering is  geplaatst op de website.  

Het jaarlijks terugkerende Nieuwjaarsdiner voor de actieve leden was weer een groot succes. 

Omdat het Reghthuys te klein is voor een bijeenkomst van alle actieve leden, leden van verdienste en ereleden, was er voor de derde maal een barbecue bij de Zevensprong en wel op 21 augustus. Een drankje, muziek van Fiddler’s Green en door de aanwezigen verzorgde salades vulden de grillproducten aan.

Op 21 augustus was de jaarlijks terugkerende Open Dag, zij het dat als experiment een andere dag was gekozen dan de gebruikelijke dag van het Torenschuddersfeest. In de bestuursvergadering van 30 september is geconstateerd dat dit niet voor herhaling vatbaar is, o.a. gezien het teleurstellende aantal bezoekers.

Het aantal leden aan het einde van 2015 was 368. Er  hebben 29 leden opgezegd; er is 1 lid overleden. Wij hebben 30 nieuwe leden verwelkomd. 4 jaarlidmaatschappen, aangeboden wegens huwelijksvoltrekking in het Reghthuys, zijn niet gecontinueerd. Ter zijde: het aantal nieuwe leden in de eerste maand van 2016 stemt tot  optimisme op dit vlak.

Er zijn 8 huwelijken gesloten in ons gebouw.

 Cursuscommissie

Op het programma stonden 3 cursussen.

 • Filosofie (14 middagen)
 • Klassieke muziek beluisteren (6 avonden)
 • Literair lezen (6 middagen en 6 avonden)

De cursussen Filosofie en ‘Literair lezen’ waren volgeboekt. Ook ‘Klassieke muziek’ trekt voldoende enthousiaste liefhebbers.

Er werden 9 excursies georganiseerd, afwisselend op een dinsdag of donderdag, eens per maand. Deze telden een  groot aantal deelnemers. Voor de excursie naar Zwolle en het Lightfestival in Amsterdam schreven 35 personen zich in. Dat maakte het mogelijk een bus te huren; Willem Balvert bestuurde deze.

De excursies waren:

 • Zaandam, het masterplan Inverdan
 • de Markthal in Rotterdam
 • grachtengordel in Amsterdam
 • Slot Zuylen
 • Japanse tuin in Clingendael
 • stadswandeling IJsselstein
 • Turner-expositie in Museum de Fundatie in Zwolle
 • ‘Magnum. Contact Sheets’ in Foam Fotomuseum in Amsterdam
 • vaartocht langs het Amsterdam Lightfesival.

 

Onder auspiciën van de cursuscommissie waren er voorts 2 lezingen:

 • De heren van Nieuwkoop
 • Architectuur van de islam

en een workshop:Het schrijfcafé (6 avonden).

De Cursuscommissie heeft een succesvol jaar achter de rug met afwisselende activiteiten en een goede opkomst. Na 10 jaar zijn de prijzen enigszins verhoogd, wat voor de cursussen neerkwam op een verhoging van € 2,-  per dagdeel. Er was er een ruim  overschot na aftrek van de kosten.

Gezegd kan worden dat 2015 in alle opzichten aan de verwachtingen voldeed.

 

Expositiecommissie

De Expositiecommissie heeft weer een gevarieerd expositiejaar achter de rug. Er zijn 7 exposities gehouden én er

Is een zeer kleurrijke kunstmarkt georganiseerd.

 

Exposities

Januari    - Marie-Louise Gielen, krachtige sieraden & Elle van Toor, plezier op doek

Februari - Nicole Schaap, schilderijen met een verhaal & Jaap Hartman, bronzen beelden

Maart      - Harry Wever, kijkkasten met alledaagse voorwerpen & Marian Timmer, kuddes in keramiek

April          - Textielkunst in Nieuwkoop: Inge Bosman, Mirjam Pet-Jacobs, Ineke Poort, Willy Schut & Riny Smits

Mei          - Universele beelden: Jan van Krieken van Huessen, schilderijen & Tajddin Özen, beelden in brons

Sept.        - Ontdekkingstocht in keramiek en schilderkunst: Sonja van Dijk, keramiek  & Dominique Ampe,                             schilderijen

Oktober  - Symbolen uit andere culturen: Marianne Hartemink, beelden en objecten & Leo Schepens, schilderijen

 

21 – 27 november: Kunst als cadeau: kleurrijke kunst i.s.m. Ipse de Brugge

Alle verdiepingen van het Reghthuys waren gevuld met allerlei soorten vrolijke, spontane en kleurrijke

kunst,  afkomstig van kunstenaars met een geestelijke en/of lichamelijke beperking, die werken in een vijftal

kunstateliers van Ipse de Bruggen. Er waren grote en kleine schilderijen, keramiek voor binnen en buiten,

kerstboomdecoraties, kunstkaarten, kunstkalenders en kaarsen in allerlei vormen. Alle kunst was door leden

van de Expositiecommissie in de ateliers uitgezocht.

Door hun beperking konden de kunstenaars niet zelf bij de kunstmarkt aanwezig zijn. Velen van hen zijn wel

op bezoek geweest, sommigen zelfs diverse keren! Gewoonlijk zien zij en hun familie een kunstwerk niet

(meer), als het af is. Dat komt doordat het naar één van de kunstwinkels van Ipse de Bruggen gaat. Zij waren

allemaal supertrots op wat zij hadden gemaakt en er zijn dan ook vele foto’s genomen. Wij kregen geregeld uitleg

van wat zij nu precies hadden gemaakt en hoe!

Mede dankzij de hulp van ca. 40 Reghthuys-vrijwilligers die zich ook deze keer enthousiast als kassier, gastvrouw

of gastheer hebben ingezet, is het een heel gezellige en succesvolle kunstmarkt geworden. Ondanks het bij tijd en

wijle slechte weer waren er flink wat bezoekers en er werd gelukkig veel gekocht.

 

In 2015 hebben ruim 2050 bezoekers de 7 exposities in het Reghthuys bezocht. Gemiddeld zweeft het aantal zo rond de 300. Koplopers dit jaar waren mei (670, ook dankzij de Nieuwkoopse Kunstroute) en april  (355). Hekkensluiter was maart (130); maar dat ligt  - zoals eigenlijk altijd in maart - aan het slechte weer. De kunstmarkt had ruim 450 bezoekers, van wie zo’n 360 aankopen hebben gedaan.

 

Helaas moeten wij constateren dat schilderijen, gezien de hogere prijsklasse, nauwelijks meer worden gekocht. Datzelfde geldt voor de – immers dure – bronzen beelden. Het ligt gelukkig anders bij de 3-dimensionale kunst, zoals keramiek en glas. Daar is nog wel geregeld belangstelling voor. De kunstmarkt had dit jaar weer een mooie opbrengst.

 

In mei, september en oktober 2015 zijn wij – bij wijze van proef – overgestapt naar het openen van de expositie op de 1e expositiezondag om 15.00 uur, dit om uit te proberen of dat meer publiek zou trekken dan de traditionele opening op de 1e expositiezaterdag om 16.00 uur.  Voorlopig zien wij geen groot verschil, maar na 3 keer is het  nog te vroeg om hier definitieve conclusies uit te trekken. Wat wij wél hebben gemerkt, is dat op zondag meer nieuwsgierige wandelaars en fietsers een kijkje komen nemen. In 2016 gaan wij met onze proef door.

 

In 2015 heeft de Expositiecommissie een nieuw lid gekregen: textielkunstenaar Elly Nederpeld uit Aarlanderveen. Begin 2015 hebben Wim Oudijk - na 14 jaar - en Els Scheerder – na 6 jaar – als lid van de commissie afscheid genomen, in de loop van het jaar gevolgd door Janny Endstra. Zij maakte in het verre verleden en sinds 2011 deel uit van onze commissie.  Wij vinden hun vertrek erg jammer, maar danken alle drie hartelijk voor hun langdurige inzet en betrokkenheid.

Begin 2016 is Abraham Schildkamp, keramist uit Alphen aan den Rijn, deel gaan uitmaken van de Expositiecommissie. De PR-functie is helaas nog steeds vacant.

 

 

Zomerkunst

De Zomerkunstcommissie heeft haar exposities gehouden van 3 juni tot en met 31 augustus en meent, met 29 kunstenaars, een gevarieerd en aantrekkelijk programma te hebben geboden. Meestal waren er per week 2 kunstenaars: één met 2-dimensionaal en de ander met 3-dimensionaal werk. Vele disciplines waren vertegenwoordigd.

De eerste expositie, gewijd aan textiel, kwam in een bijzonder licht te staan door een begeleidend avondprogramma. Kunstenaar Marrit van der Burgt sprak met het publiek, Anja Verbruggen en Rietje van Veeren showden professioneel door Marit ontworpen kleding en met medewerking van de Filmcommissie werd ‘Nightwatching’ vertoond, een Rembrandtfilm waarvoor Marrit kostuums ontwierp.

Er was tijdens de Zomerkunst op verzoek van de Poëziegroep een middag  waarop de dichtende deelnemers zich

lieten inspireren door de exposanten en hun werk.

Willem van Pernis speelde tijdens de exposities piano, als hij tijd vrij kon maken.

Een handicap voor de commissie was het niet altijd beschikbaar zijn van Greetje Post, die verschillende operaties heeft ondergaan, met goed resultaat overigens. 

Wij prijzen ons gelukkig met de ruimte die wij hebben gekregen in het Witte Weekblad voor de interviews en foto’s van met name van José Vlug en Iris Versteeg.  Dankzij  Yvonne van Dijk kreeg Zomerkunst aandacht op de radio.

Activiteiten in de muziektent en elders op het plein zorgden voor extra aanloop.

De commissie is Gerard Bes en Willem Balvert veel dank verschuldigd voor hun hulp m.b.t. de verlichting en het

opruimen van alle tafels en stoelen.

 

Filmcommissie

In 2015 heeft de Filmcommissie meegewerkt aan in totaal 11 filmvoorstellingen. 9 daarvan vormden het eigen programma; 2 keer  werkte de Filmcommissie mee aan een activiteit van een andere commissie.

Gebruikelijk is bij de filmavonden dat de bezoekers gevraagd wordt hun waardering voor de film uit te drukken in een aantal sterren. De waardering loopt op van 1 ster (slecht) naar 5 sterren (zeer goed). Gemiddeld scoorden de 9 films een 4,5. Dat is opnieuw erg hoog; de score drukt uit dat de Filmcommissie met haar keuzes uitstekend weet in te spelen op de smaak van het publiek.

Buiten het reguliere programma werd in maart een film vertoond over piraterij na een inleiding van Pieter Kok over dit thema. Onder het genot van erwtensoep werd er gezellig nagepraat.

Begin juni organiseerde de commissie Zomerkunst de kick-off van het Zomerkunstseizoen. Die avond werd de film ‘Nightwatching’ (Peter Greenaway) vertoond, voorafgegaan door een inleiding over de kostuums die in deze film worden gedragen. De inleiding werd verzorgd door Marrit van der Burgt, de ontwerpster van de kostuums en een van de exposanten tijdens de Zomerkunst.
Al met al is de Filmcommissie erg tevreden over het jaar 2015 en gezien de enthousiaste reacties van de bezoekers kijken wij ernaar uit ook in 2016 avondjes film in het Reghthuys te organiseren.

 

Muziekcommissie

Het jaar werd wat de muziek betreft, geopend op 24 januari 2015 met ‘Parlanza’. Een met 26 bezoekers matig gevuld Reghthuys genoot van deze try-out van Femke Wolthuis en Eric Bergsma. Wij waren blij dat Femkes vader, de beroemde violist Willem Wolthuis, het programma muzikaal aanvulde.

Daarna volgde op 21 februari 2015 een concert van het ‘Thaïsa Olivia Quartet’. 47 bezoekers genoten van deze jazzy avond.

Op zaterdagavond 21 maart 2015 werd door ‘Brisa Flamenca’ op de vloer van het podium heftig de flamenco gedanst onder begeleiding van zang en gitaar. 38 bezoekers wisten het Reghthuys te vinden voor deze stijlvolle avond.

Op zondagmiddag 8 maart 2015 was er een mantra-meezingconcert op de bovenverdieping. Een kleine 20 deelnemers lieten zich door 4 muzikanten meevoeren op de klanken van mantra’s, onder begeleiding van Fred Kosters. Een heerlijke ingetogen muzikale middag.

Op 9 augustus 2015 is oud-voorzitter Leo Peijs overleden. Veel belangstelling was er bij zijn uitvaart voor deze aimabele, gedreven man, die de concerten in het Reghthuys eertijds weer tot leven heeft geroepen.

Er was een kleine vorm van medewerking met “Stichting Het Groene Hart”, die een gepland concert in de Hervormde Kerk op 19 september niet gevuld kreeg. Een speciale aanbieding met kortingskaarten voor alle Reghthuysleden leverde slechts 3 plaatsen extra op. Geen succes dus voor deze stichting.

In de eerste helft van het jaar heeft de Muziekcommissie zich gebogen over de keuze van gezelschappen voor het volgende seizoen.  Dat resulteerde o.a. in een mooie start van het concertseizoen op 26 september: chansons van Britta Maria en prachtige piano- en accordeonklanken brachten het Reghthuys in een Franse sfeer. 35 bezoekers  beleefden een mooie avond. Het laatste concert in 2015 was op zaterdag 24 oktober; Astrid Seriese was er met  het programma ‘Blues en Poetry’, fenomenaal begeleid door gitaarspeler Erwin van Ligten. Aantal bezoekers: 43.

Ook de Rabobank bezuinigt en daardoor was er  maar één besloten Rabo-concert en wel op donderdag 12 november. ‘Torno Tango’ trad op in een intieme setting vóór de open haard. Er was, evenals in het voorgaande jaar, wat minder belangstelling. Wellicht is de eigen bijdrage die de Rabo-bank vroeg aan de leden, een drempel.

Op dinsdag 10 november 2015 werd gestart met een on-officiële en vervolgens op dinsdag 1 december met een officiële “Muziek op dinsdag”. Dit initiatief van Willem van Pernis en Jelle Moraal (piano, zang, dwarsfluit en 2e stem) lijkt goed aan te slaan als aanvullend gezelligheidsmoment op elke 1e dinsdag (van 16 - 18 uur) van de maand. Drankjes worden  ingeschonken, gesprekken gevoerd en Willem en Jelle spelen daar gewoon tussendoor.

 

Jeugd

De commissie Jeugd is in september gestart met de workshop Voice Kids. De opzet ervan was zangtechnieken 

aanreiken aan de jonge deelnemers en  plezier krijgen in het performen op een podium. De zangdocent Armida

Klein heeft aan 10 meisjes lesgegeven. De workshop eindigde met een succesvol optreden voor ouders en

grootouders.

De workshop ‘Maak je eigen film’ heeft helaas in november geen doorgang kunnen vinden. Er waren te weinig aanmeldingen. 

 

Grafiekgroep

De Grafiekgroep bestaat nog steeds uit 7 leden. Een enkele opzegging werd kort daarna door een nieuw lid ingevuld. Wel laat de continuïteit voor enkele leden, veelal om gezondheidsreden of door overmacht, wat te wensen over. Een jaar zonder expositie kan hierbij ook van invloed zijn geweest. Eén of twee nieuwe leden zou/zouden  voor de Grafiekgroep een welkome versterking betekenen.
Met veel creatief plezier kijken wij weer uit naar onze expositie in oktober 2016. Voor alle leden geeft het exposeren altijd een extra stimulans en het houdt de groep "jong".

Modeltekenen

Het modeltekenenconcept van betalen per keer voldoet goed.  Er zijn dit jaar  8 tekendagen geweest. Voor elke dag wordt een model uitgenodigd tegen een vergoeding per keer. 

Op de Open Dag was er een tekenactiviteit voor belangstellenden.

In het totaal zijn, inclusief de beide organisatoren, 55  tekenaars  actief geweest op de tekendagen.

 

Poëziegroep

De Poëziegroep bestaat al weer enkele jaren en er is een toenemende belangstelling voor de poëziemiddag.
Ook werden  er  workshops Poëzie gegeven, namelijk op 24 april, 29 mei, 18 september en 23 oktober, en een extra workshop in de zomer  in samenwerking met de Zomerkunstcommissie.
De poëziemiddag was een succes met 12 mensen die uit eigen werk voorlazen en met een flink aantal bezoekers. Uit deze bezoekers heeft een groepje geïnteresseerden zich gemeld voor het ‘Schrijfjemeecafé‘, dat in 2016 vorm krijgt. Het wordt van september tot en met mei iedere 3e  donderdag van de maand gehouden en in de zomermaanden is er een aantal workshops in samenwerking met Zomerkunst.  Met het bestuur is afgesproken dat dit de status van een pilot krijgt, zodat er ruimte is om te experimenteren.

Al met al lijkt het erop dat de poëzie zich kan verheugen in een groeiend aantal potentiële dichters en belangstellenden.

Kunstkring

Voor de bijeenkomst in mei 2015  ter afsluiting van het seizoen hadden, zoals gebruikelijk, de deelnemers allerlei hapjes meegebracht. Er werd er een mini-expositie opgesteld over het thema ‘Woord en beeld met elkaar verbinden’. De aanwezigen bekeken elkaars werk en vertelden welke woorden hen hadden geïnspireerd tot het maken ervan. Daarna werd het thema van de winterexpositie besproken.

In september, het begin van het nieuwe seizoen, zijn wij gestart met een interviewcyclus met verschillende leden van de Kunstkring. Er werd gevraagd foto’s mee te nemen van hun werk om te projecteren tijdens het interview en ook kregen zij het verzoek  muziek te laten horen die een belangrijke rol bij het creatieve proces en in hun leven heeft gespeeld.

Neel Karstanje heeft tijdens de eerste avond in september Hendrie Sassen geïnterviewd. Het was een informatieve avond, waarin een mooi beeld werd geschetst van deze kunstenaar. In november heeft Gisella Klein Nienke van der Kooi geïnterviewd. Ook tijdens deze avond kregen wij een gedreven kunstenaar te zien, zowel in haar privé- leven als in haar kunst. In januari 2016 werd Karin van Leeuwen geïnterviewd door Truus Stofbergen, een poëtisch interview. In maart en mei a.s. wordt respectievelijk met Jan Pieterse en Maarten Hulscher gesproken.

In december hebben wij een succesvolle winterexpositie gehad, waarvoor de Kunstkringleden zich lieten inspireren door het werk van de Noordense kunstschilder Henricus Rol, waaraan zij een eigen interpretatie gaven. Deze expositie werd door Maarten Rol (de zoon van Henricus Rol) op humoristische wijze geopend. Hij gaf ons op een levendige wijze een kijkje in het leven van zijn vader. De expositie werd goed bezocht.


Muziektent en het Reghthuysplein

De Stichting Muziektent Nieuwkoop en ’t Reghthuys hebben een sterke band. Er zijn afspraken gemaakt over

samenwerking en er is gedeeltelijk een personele unie voor wat het bestuur betreft. Het ligt daarom voor de hand

in dit jaarverslag iets op te nemen over de activiteiten van de Stichting Muziektent Nieuwkoop en de

samenwerking met ‘t Reghthuys.

Voor het complete jaarverslag van de Stichting Muziektent Nieuwkoop wordt verwezen naar de website

www.muziektent-nieuwkoop.nl. Via deze site kan men o.a. zich opgeven om vriend  te worden van de muziektent,

waarmee de optredens worden ondersteund.

De samenwerking met ‘t Reghthuys is profijtelijk gebleken voor beide partijen. Optredens in de muziektent

genereren extra loop naar de exposities in het Reghthuys.

In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat de muziektent erin is geslaagd al in het eerste jaar van zijn bestaan (2014) een plek te veroveren in het culturele leven van Nieuwkoop. In 2015 is hieraan een stevig vervolg gegeven met de organisatie van een twintigtal optredens. De waardering van het publiek hiervoor was overwegend positief tot zeer positief. Men is erg blij met de levendigheid die de muziektent op het Reghthuysplein teweegbrengt.

De aftrap van het seizoen heeft plaatsgevonden in het Reghthuys met de presentatie van het programma en de replica van het Reghthuys aan de relaties van de muziektentBegin 2015 kon – dankzij een gift van het stimuleringsfonds van de Rabobank – een geluidsinstallatie worden aangeschaft. ‘t Reghthuys heeft de mogelijkheid geboden deze veilig op te slaan in het cachot. Voor de bediening ervan de is een ploeg samengesteld van vrijwilligers uit zowel de Reghthuys- als de muziektentgelederen. Deze installatie heeft haar diensten  bewezen, ook op de Koningsdag en bij de dodenherdenking op 4 mei. Voorts heeft de muziektent inmiddels de beschikking gekregen over een aantal opklapbare tafels en bankjes. Hierdoor kan het publiek bij wat grotere optredens op de 3e  zondagmiddag van de maand wat langer vastgehouden worden. Een aantal gastvrouwen van ‘t Reghthuys heeft zich bereid verklaard op deze middagen koffie en thee te schenken. Dit wordt bijzonder gewaardeerd door het publiek.

Ook in de PR en voorlichting worden de mogelijkheden van samenwerking tussen de Stichting Muziektent Nieuwkoop en ‘t Reghthuys volop benut. Zo wordt het programma van de muziektent ook op de website van ‘t Reghthuys vermeld en zijn er over en weer mogelijkheden door te linken naar elkaars website.

PR-commissie

Ook dit jaar is weer driemaal de Reghtuyt gemaakt; die zag er steeds verzorgd uit en bevatte adequate informatie.

Verder zijn aanpassingen gemaakt op de website en de e-mailfaciliteiten voor de Commissie Jeugd en de

Poëziegroep en is veel werk is verricht voor de ondersteuning op zowel PR-gebied als bij  het gebruik van media-

apparatuur.

Er zijn nieuwe gevelvlaggen aangeschaft.

De vereniging bestaat uit veel oudere leden en dat betekent dat de aanwas van leden in de toekomst extra

aandacht vraagt. Door het bestuur is een werkgroep geformeerd die onderzoek doet naar nieuwe PR-activiteit om een jonger  publiek te bereiken. O.a. met het oog hierop zal nieuw wervingsmateriaal worden ontworpen.

 

Facilitaire zaken

Alle commissies en het bestuur kunnen goed functioneren, doordat de facilitaire ondersteuning en  met name de huishoudelijke voorzieningen  zo goed verzorgd worden. Achter de schermen gebeurt veel op dit terrein.  Bijvoorbeeld de voorzieningen die getroffen moeten worden voor de huwelijken, 8 in het verslagjaar, die in het Reghthuys plaatsvinden, en ook alle ondersteuning bij andere gebeurtenissen, zoals het Nieuwjaarsdiner en de barbecue in de zomer. De drankvoorziening is steeds goed geregeld, de hapjes zijn lekker en de vriendelijke lach  ontbreekt niet.  Dat kan allemaal niet als de “proviand” en de drank niet zijn ingekocht en het keukengebeuren niet goed gerund zou worden. Daarvoor heeft onze vereniging  gelukkig een groep vrijwilligers die ons steeds weer enthousiast verzorgen. Mede dank zij deze groep en in het bijzonder Riet van Veeren, die de spil van de facilitaire organisatie is, kan de vereniging ontspannen en met veel plezier alle activiteiten uitvoeren.

Renovatiecommissie

Dit jaar is er weinig onderhoud noodzakelijk gebleken. Er zijn wel reguliere werkzaamheden uitgevoerd, zoals reparatie van stopcontacten en enig schilderwerk.

De  quooker bleek halverwege het jaar defect te zijn. Vervanging heeft plaatsgevonden, deels met behulp van de

garantieregeling. 

In verband met de opberging van de apparatuur van de muziektent werd het zogenaamde “cachot” aangepast.

Ruitjes en vitrine zijn hersteld en er zijn strips op de trap (veiligheid) aangebracht.

Er is een plan ontwikkeld voor een effectiever en minder risicovol gebruik van de panelen op het podium. Dit

wordt thans getest. De consoles kregen een nieuwe verflaag: dank aan Hans Alders voor het schuur- en

schilderwerk.

Erwin van Elburg versterkt voortaan de supportgroep voor onder meer  bediening van licht en apparatuur en hulp

aan commissies.

Tot slot

2015 was een goed jaar voor onze vereniging.  Het valt op hoeveel helpende handen er altijd zonder al te veel moeite te vinden zijn, indien die nodig blijken! Een goed voorbeeld daarvan zijn  de 40 vrijwilligers die bij de kunstmarkt hielpen. Een woord van dank aan al deze vrijwilligers is hier zeker op zijn plaats.

Het bestuur bedankt voorts alle leden die een bijdrage hebben geleverd aan het bloeiende verenigingsleven en hebben deelgenomen aan de activiteiten in 2015.

Het bestuur van de Culturele Vereniging ‘t Reghthuys

-------

Resultatenrekening 2016

De totale bruto ontvangsten zijn: € 56.130,64 (inclusief de rente op de spaarrekening). De directe kosten verbonden aan de ‘business’ van ’t Reghthuys bedragen € 26.419,82 zodat de brutomarge uitkomt op € € 29.710,82.

De indirecte kosten , naast de directe kosten, nodig om de ‘business’ te realiseren komen uit op € 24.753,03 zodat het positief resultaat € 4.957,79 is.

Financiële administratie ’t Reghthuys

Resultaat Activiteiten

 

 

 

 

Kosten

Opbrengsten

Resultaat

Expositiecommissie

9.963,73

12.305,75

2.342,02

Zomerkunst

6.662,49

8.309,00

1.646,51

Film

481,68

3.140,30

2.658,62

Lezingen/cursussen

3.812,50

5.907,00

2.094,50

Muziek

3.062,95

4.632,95

1.570,00

Grafiekgroep

278,15

483,22

                          205,07

Modeltekenen

0,00

100,00

100,00

Contributies

960,00

15.974,50

15.014,50

Verhuur/advertenties

750,73

2325,00

1.574,27

Rente

0,00

179,07

179,07

Jeugd

385,58

40,00

-345,58

Kunstkring

62,01

82,50

20,49

Poezie

0,00

225,00

225,00

 

26.419,82

53.704,29

27.284,47

 

 

 

 

Kosten bedrijfsvoering en apparaat

 

 

 

 

Kosten

Opbrengsten

Resultaat

Administratie/publ./repr.

3.126,64

10,08

-3.116,56

Huur/verzekering/belasting

6.420,02

854,86

-5.565,16

Onderhoud/energie

5.278,49

171,41

-5.107,08

Huishouding

4.678,03

1.390,00

-3.288,03

Reghtuyt

5.249,85

0,00

-5.249,85

 

24.753,03

2.426,35

-22.326,88

 

 

 

 

Positief eindresultaat

 

 

4.957,79Balans.

Balans.

In deze balans is het positieve resultaat van 2016, te weten: € 4.957,79 reeds verwerkt en toegevoegd aan de reserves. De Algemene Ledenvergadering zal met deze toevoeging aan de reserves uiteraard nog moeten instemmen. Door de toevoeging zijn de reserves gestegen tot een bedrag van € 44.092,27.

 

Balans per  31.122016

Activa

2015

2016

Passiva

2015

2016

Vaste activa

 

 

Eigen vermogen

 

 

Kunst en overige (zie overzicht)

PM

PM

Reserves

39.134,48

44.092,27

 

 

 

 

 

 

Vlottende activa

PM

PM

Vreemd vermogen

PM

PM

 

 

 

 

 

 

Liquide  middelen

 

 

 

 

 

Kas

1.290,01

1.753,09

 

 

 

Rabobank

7.489,02

2.274,27

 

 

 

ING bank

5.355,45

64,91

 

 

 

Spaarrekening

25.000,00

40.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

39.134,48

44.092,27

Totaal

39.134,48

44.092,27