Anbi gegevens

ANBI  GEGEVENS  Culturele Vereniging ‘t REGHTHUYS

Het Kunstgenootschap (Culturele Vereniging) ’t Reghthuys staat bij de belastingdienst geregistreerd als een “Algemeen nut beogende instelling”  (ANBI).
Zij valt onder de categorie van een Culturele ANBI

Dit is van belang bij het doen van een gift aan een dergelijke instelling. Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250. De drempel voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen. Dit maximaal aftrekbare bedrag wordt vanaf 2012 verhoogd met het bedrag van de verhoging voor giften aan culturele ANBI's, met een maximum van € 1.250

Zie voor verdere informatie : www.belastingdienst.nl.

De regelgeving van de belastingdienst voor ANBI instellingen schrijft voor dat gegevens van de betreffende organisatie vermeld worden op de internetsite.

Hieronder worden deze gegevens vermeld.

01     NAAM
Cultturele Vereniging ’t Reghthuys
Reghthuysplein 1,  2421BE  Nieuwkoop

02     RSIN/fiscaal nummer ANBI
804823212

03     CONTACTGEGEVENS
Kunstgenootschap ’t Reghthuys
E-mail:     info@regthuys-nieuwkoop.nl
Website: www.reghthuys-nieuwkoop.nl

04     BESTUUR
Zie deze website onder bestuur

05     BELEIDSPLAN  ‘t REGHTHUYS
Hoofdlijnen Beleid voor de komende periode 


DOELSTELLING VAN DE VERENIGING
Op 9 juli 1964 werd onder de naam “Kunstgenootschap ’t Reghthuys" door een aantal kunstminnende Nieuwkopers een culturele vereniging opgericht met als doelstelling:
-    het bevorderen van de kunstzin  en van de belangstelling voor kunst;
-    het bevorderen van contacten tussen kunstenaars en gemeenschap;
-    het adviseren in kunstaangelegenheden.
In de statuten van de vereniging wordt onder artikel 2, lid 2 de invulling aangegeven die voor de realisatie van dit doel noodzakelijk zijn.
Onze vereniging organiseert sindsdien een groeiend aantal activiteiten die een brede inhoud geven aan de destijds geformuleerde doelstellingen. In het kort zijn deze hieronder vermeld.

ACTIVITEITEN
De vereniging kenmerkt zich door een groot aantal activiteiten. Organisatorisch worden de activiteiten zelfstandig  geregeld door de diverse commissies .
o    De expositiecommissie heeft vooral faam verworven met haar exposities (8 per jaar), waarvoor kunstenaars uit het gehele land worden aangetrokken en waarvoor in de wijde omgeving belangstelling wordt getoond.
o    Gedurende de zomermaanden is het collectief Zomerkunst actief; het biedt wekelijks een tweetal kunstenaars uit de regio de gelegenheid te exposeren in het Reghthuys.
o    De muziekcommissie organiseert sinds vier jaar concerten die op een groeiend aantal belangstellenden kunnen rekenen.
o    Gedurende de herfst-, winter- en voorjaarsmaanden worden er films gedraaid. Het aanbod omvat arthouse- en andere kwaliteitsfilms.
o    De toneelcommissie organiseert elk jaar toneelvoorstellingen.
o    De Kunstkring Nieuwkoop is een gezelschap kunstenaars uit Nieuwkoop en omstreken, dat in ons gebouw zijn basis heeft. De kunstenaars hebben als doelstelling samen de grafische kunsten te beoefenen, te experimenteren, elkaar te inspireren, te stimuleren en gezamenlijk te exposeren.
o    Gedurende de herfst-,winter- en voorjaarsmaanden wordt de cursus modeltekenen gehouden.
o    Het uitgebreide cursus- en lezingenprogramma omvat  de terreinen van literatuur, filosofie, muziek en museumbezoek.
o    De etsgroep die samen de grafische kunsten beoefenen, experimenteren, elkaar  inspireren enz.  en exposeren.
Beleid:
Het beleid is gericht op een verdere uitbouw van deze activiteiten (tevens gericht op jeugd) door het bevorderen van de belangstelling voor kunst en cultuur in Nieuwkoop en de regio.
Het vergroten van de bereikbaarheid van de activiteiten van ’t Reghthuys en het verbreden van de maatschappelijke en culturele functies in de regio zijn de belangrijkste onderdelen. Het streven is daarbij een moderne invulling van de verenigingsdoelstellingen te  realiseren met onder meer het oogmerk het aantal belangstellenden van middelbare leeftijd en onder jongeren te vergroten.  Aan de volgende doelstellingen wordt in de komende periode bijzondere aandacht besteed:
1.    Wervingskracht vergroten naar potentieel in cultuur geïnteresseerden onder de regionale bevolking (met bijzondere aandacht voor jongeren).
2.    Verbeteren van de representativiteit van 't Reghthuys als culturele organisatie, met name op het terrein van externe beeldvorming en bekendheid.
3.    Creëren van een platform voor informatie-uitwisseling tussen leden, commissies, externen (media en andere belanghebbenden: gemeenten, culturele instellingen, enz.) en belangstellenden.
4.    Verbeteren van de aantrekkelijkheid (mate van geoutilleerd zijn)  van het gebouw ‘t Reghthuys, niet alleen voor culturele, maar ook voor sociaal-maatschappelijke activiteiten.
5.    Verbeteren van de kwaliteit van de presentatie van en bij culturele activiteiten.

De praktische invulling van deze doelstellingen kan kort als volgt worden aangegeven.
De benutting van de elektronische ontwikkelingen zal een belangrijke rol spelen bij de invulling van doelstellingen 1, 2 en 3.  Het verbeteren van de informatievoorziening en intensivering van de interactiviteit via internet   (o.m. vernieuwing  website) zullen de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van cultuur- en verenigingsactiviteiten aanzienlijk vergroten.  Voorts zal bij fysieke uitingen met betrekking tot de externe beeldvorming (drukwerk, posters enz.)  veel aandacht worden geschonken aan eenduidigheid, kwaliteit en wervingskracht.  Bij doelstelling 4 zullen vooral de verbeteringen aan het gebouw en de vernieuwing van hulpmiddelen (o.m. multifunctionele verlichting) de belangrijkste concrete activiteiten zijn. Voor doelstelling 5 is het plan het niveau van de audiovisuele apparatuur drastisch te verbeteren met het oog op een eigentijdse, kwalitatief hoogwaardige presentatie en beleving van culturele uitingen.

KWALITEIT, CREATIVITEIT EN  AANTREKKELIJKHEID
De vereniging streeft naar een gedegen selectie van haar culturele activiteiten.  Teneinde publieksbereik en –binding goed tot stand te kunnen brengen zal bij de selectie gekozen moeten worden uit een mix van creativiteit , kwaliteit en aantrekkelijkheid.  De interesse van het publiek is tenslotte een belangrijke graadmeter voor maatschappelijk draagvlak. 
Beleid
Dynamiek en vernieuwing zal moeten zorgen voor het aantrekken van nieuwe doelgroepen.  Door positionering en profilering wordt een duidelijke markering ten opzichte van andere culturele instellingen beoogd.  Deze markering heeft vooral te maken met het culturele niveau en  de diversiteit.  Daarnaast zal geregeld overleg plaats vinden over afstemming van de aan te bieden culturele activiteiten met  andere organisaties op dit vlak. De hiervoor gestelde  ontwikkeling  is een proces van zoeken en uitvinden en zal een niet gemakkelijk opdracht zijn.  Juist de voortdurende uitdaging te voldoen aan deze uitgangspunten en gedreven inzet zal op termijn de gewenste  resultaten opleveren. Dit is de ambitie van deze vereniging

ORGANISATIE EN OMVANG
De vereniging telt ca 390 leden die uit Nieuwkoop en omstreken komen (27 plaatsen uit de regio). Het bestuur bestaat uit 6 leden ( 1 vacature) met verschillende taken en aandachtsvelden. De culturele activiteiten worden georganiseerd door een tiental commissies die worden bezet door leden. Alle direct betrokken leden (ca. 50), op enigerlei wijze bezig met activiteiten, zijn werkzaam op basis van vrijwilligheid. De vereniging kent in principe geen vaste vergoedingen of  salarissen. Ook heeft zij geen structurele subsidies, behoudens een korting op de huurprijs van het gebouw.
Jaarlijks zijn er duizenden belangstellenden voor de culturele evenementen in het Reghthuys (in 2014 waren er meer dan 7000 bezoekers).
Beleid:
Met vooral het vergroten van de wervingskracht naar potentieel in cultuur geïnteresseerden wordt een belangrijke inzet gepleegd om het aantal leden te vergroten. Voor 2015 wordt gestreefd naar 400 leden.  Door de uitvoering van de hiervoor gemelde doelstellingen wordt ook verwacht dat het aantal bezoekers jaarlijks zal oplopen.

VERENIGINGSGEBOUW
Dit verenigingsgebouw ’t Reghthuys in Nieuwkoop is een monumentaal pand uit de 17e eeuw.  De bouw vond plaats in 1628. Het mooie, vrijstaande gebouw werd ’t Reghthuys genoemd, omdat hier recht werd gesproken over het Nieuwkoopse geboefte. Onder in het gebouw was een cachot  waarin het te veroordelen gespuis tijdelijk kon worden opgesloten.
Rond 1800 kwam het pand als raadhuis in gebruik, hetgeen duurde tot 1933. Vereniging Hendrick de Keyser, die zich inzet voor behoud van monumenten, kocht het gebouw als beschermd monument aan in 1949 en in 1959-1960 werd op voorstel van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg  met veel zorg een grootscheepse renovatie uitgevoerd, waarbij op de kelder na het gebouw na in de oorspronkelijke staat werd teruggebracht.
In 2010 heeft onze vereniging  de bovenverdieping gerenoveerd met behulp van de Rabobank. Dit jaar (2011) is eveneens met behulp van de Rabobank een geheel nieuwe expositieverlichting aangebracht in de benedenverdieping.
Beleid:
De vereniging is bezig het historische pand stap voor stap intern te renoveren.  Dit vindt plaats met behulp van subsidies van de Rabobank Stimuleringsfonds, VSB Fonds Alphen aan den Rijn, eigen middelen en de eigenaar van het pand. Thans is overleg gaande met de eigenaar, de Vereniging Hendrick de Keijzer, over verdere interne renovatie  gericht op de verbetering van de outillage van het gebouw uit oogpunt van representativiteit, functionaliteit en aantrekkelijkheid. 
 

NOOT:

06     BELONINGSBELEID
De vereniging heeft geen vaste krachten in dienst.
Bestaat geheel uit vrijwilligers. Beloningsbeleid is derhalve niet van toepassing. De vereniging kent wel een zeer bescheiden onkostenvergoeding.

07     DOELSTELLING
De doelstelling van de vereniging wordt weergegeven in de statuten onder artikel 2.
Deze tekst is alsvolgt:
Artikel 2
1.    De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de kunstzin en van de belangstelling voor de kunst, het bevorderen van kontakten tussen de kunstenaars en de gemeenschap alsmede het adviseren in kunstaangelegenheden.

08     VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Zie voor een compleet overzicht van de activiteiten van 't Reghthuys in 2018 en de financiële cijfers 2018 :  2019.03.14_Jaarverslag_2018_Reghthuys.pdf