Anbi gegevens

ANBI  GEGEVENS  Culturele Vereniging ‘t REGHTHUYS

Het Kunstgenootschap (Culturele Vereniging) ’t Reghthuys staat bij de belastingdienst geregistreerd als een “Algemeen nut beogende instelling”  (ANBI).
Zij valt onder de categorie van een Culturele ANBI

Dit is van belang bij het doen van een gift aan een dergelijke instelling. Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250. De drempel voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen. Dit maximaal aftrekbare bedrag wordt vanaf 2012 verhoogd met het bedrag van de verhoging voor giften aan culturele ANBI's, met een maximum van € 1.250

Zie voor verdere informatie : www.belastingdienst.nl.

De regelgeving van de belastingdienst voor ANBI instellingen schrijft voor dat gegevens van de betreffende organisatie vermeld worden op de internetsite.

Hieronder worden deze gegevens vermeld.

01     NAAM
Cultturele Vereniging ’t Reghthuys
Reghthuysplein 1,  2421BE  Nieuwkoop

02     RSIN/fiscaal nummer ANBI
804823212

03     CONTACTGEGEVENS
Kunstgenootschap ’t Reghthuys
E-mail:     info@regthuys-nieuwkoop.nl
Website: www.reghthuys-nieuwkoop.nl

04     BESTUUR
Zie deze website onder bestuur

05     BELEIDSPLAN  ‘t REGHTHUYS
Hoofdlijnen Beleid voor de komende periode 


DOELSTELLING VAN DE VERENIGING
Op 9 juli 1964 werd onder de naam “Kunstgenootschap ’t Reghthuys" door een aantal kunstminnende Nieuwkopers een culturele vereniging opgericht met als doelstelling:
-    het bevorderen van de kunstzin  en van de belangstelling voor kunst;
-    het bevorderen van contacten tussen kunstenaars en gemeenschap;
-    het adviseren in kunstaangelegenheden.
In de statuten van de vereniging wordt onder artikel 2, lid 2 de invulling aangegeven die voor de realisatie van dit doel noodzakelijk zijn.
Onze vereniging organiseert sindsdien een groeiend aantal activiteiten die een brede inhoud geven aan de destijds geformuleerde doelstellingen. In het kort zijn deze hieronder vermeld.

ACTIVITEITEN
De vereniging kenmerkt zich door een groot aantal activiteiten. Organisatorisch worden de activiteiten zelfstandig  geregeld door de diverse commissies .
o    De expositiecommissie heeft vooral faam verworven met haar exposities (8 per jaar), waarvoor kunstenaars uit het gehele land worden aangetrokken en waarvoor in de wijde omgeving belangstelling wordt getoond.
o    Gedurende de zomermaanden is het collectief Zomerkunst actief; het biedt wekelijks een tweetal kunstenaars uit de regio de gelegenheid te exposeren in het Reghthuys.
o    De muziekcommissie organiseert sinds vier jaar concerten die op een groeiend aantal belangstellenden kunnen rekenen.
o    Gedurende de herfst-, winter- en voorjaarsmaanden worden er films gedraaid. Het aanbod omvat arthouse- en andere kwaliteitsfilms.
o    De toneelcommissie organiseert elk jaar toneelvoorstellingen.
o    De Kunstkring Nieuwkoop is een gezelschap kunstenaars uit Nieuwkoop en omstreken, dat in ons gebouw zijn basis heeft. De kunstenaars hebben als doelstelling samen de grafische kunsten te beoefenen, te experimenteren, elkaar te inspireren, te stimuleren en gezamenlijk te exposeren.
o    Gedurende de herfst-,winter- en voorjaarsmaanden wordt de cursus modeltekenen gehouden.
o    Het uitgebreide cursus- en lezingenprogramma omvat  de terreinen van literatuur, filosofie, muziek en museumbezoek.
o    De etsgroep die samen de grafische kunsten beoefenen, experimenteren, elkaar  inspireren enz.  en exposeren.
Beleid:
Het beleid is gericht op een verdere uitbouw van deze activiteiten (tevens gericht op jeugd) door het bevorderen van de belangstelling voor kunst en cultuur in Nieuwkoop en de regio.
Het vergroten van de bereikbaarheid van de activiteiten van ’t Reghthuys en het verbreden van de maatschappelijke en culturele functies in de regio zijn de belangrijkste onderdelen. Het streven is daarbij een moderne invulling van de verenigingsdoelstellingen te  realiseren met onder meer het oogmerk het aantal belangstellenden van middelbare leeftijd en onder jongeren te vergroten.  Aan de volgende doelstellingen wordt in de komende periode bijzondere aandacht besteed:
1.    Wervingskracht vergroten naar potentieel in cultuur geïnteresseerden onder de regionale bevolking (met bijzondere aandacht voor jongeren).
2.    Verbeteren van de representativiteit van 't Reghthuys als culturele organisatie, met name op het terrein van externe beeldvorming en bekendheid.
3.    Creëren van een platform voor informatie-uitwisseling tussen leden, commissies, externen (media en andere belanghebbenden: gemeenten, culturele instellingen, enz.) en belangstellenden.
4.    Verbeteren van de aantrekkelijkheid (mate van geoutilleerd zijn)  van het gebouw ‘t Reghthuys, niet alleen voor culturele, maar ook voor sociaal-maatschappelijke activiteiten.
5.    Verbeteren van de kwaliteit van de presentatie van en bij culturele activiteiten.

De praktische invulling van deze doelstellingen kan kort als volgt worden aangegeven.
De benutting van de elektronische ontwikkelingen zal een belangrijke rol spelen bij de invulling van doelstellingen 1, 2 en 3.  Het verbeteren van de informatievoorziening en intensivering van de interactiviteit via internet   (o.m. vernieuwing  website) zullen de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van cultuur- en verenigingsactiviteiten aanzienlijk vergroten.  Voorts zal bij fysieke uitingen met betrekking tot de externe beeldvorming (drukwerk, posters enz.)  veel aandacht worden geschonken aan eenduidigheid, kwaliteit en wervingskracht.  Bij doelstelling 4 zullen vooral de verbeteringen aan het gebouw en de vernieuwing van hulpmiddelen (o.m. multifunctionele verlichting) de belangrijkste concrete activiteiten zijn. Voor doelstelling 5 is het plan het niveau van de audiovisuele apparatuur drastisch te verbeteren met het oog op een eigentijdse, kwalitatief hoogwaardige presentatie en beleving van culturele uitingen.

KWALITEIT, CREATIVITEIT EN  AANTREKKELIJKHEID
De vereniging streeft naar een gedegen selectie van haar culturele activiteiten.  Teneinde publieksbereik en –binding goed tot stand te kunnen brengen zal bij de selectie gekozen moeten worden uit een mix van creativiteit , kwaliteit en aantrekkelijkheid.  De interesse van het publiek is tenslotte een belangrijke graadmeter voor maatschappelijk draagvlak. 
Beleid
Dynamiek en vernieuwing zal moeten zorgen voor het aantrekken van nieuwe doelgroepen.  Door positionering en profilering wordt een duidelijke markering ten opzichte van andere culturele instellingen beoogd.  Deze markering heeft vooral te maken met het culturele niveau en  de diversiteit.  Daarnaast zal geregeld overleg plaats vinden over afstemming van de aan te bieden culturele activiteiten met  andere organisaties op dit vlak. De hiervoor gestelde  ontwikkeling  is een proces van zoeken en uitvinden en zal een niet gemakkelijk opdracht zijn.  Juist de voortdurende uitdaging te voldoen aan deze uitgangspunten en gedreven inzet zal op termijn de gewenste  resultaten opleveren. Dit is de ambitie van deze vereniging

ORGANISATIE EN OMVANG
De vereniging telt ca 390 leden die uit Nieuwkoop en omstreken komen (27 plaatsen uit de regio). Het bestuur bestaat uit 6 leden ( 1 vacature) met verschillende taken en aandachtsvelden. De culturele activiteiten worden georganiseerd door een tiental commissies die worden bezet door leden. Alle direct betrokken leden (ca. 50), op enigerlei wijze bezig met activiteiten, zijn werkzaam op basis van vrijwilligheid. De vereniging kent in principe geen vaste vergoedingen of  salarissen. Ook heeft zij geen structurele subsidies, behoudens een korting op de huurprijs van het gebouw.
Jaarlijks zijn er duizenden belangstellenden voor de culturele evenementen in het Reghthuys (in 2014 waren er meer dan 7000 bezoekers).
Beleid:
Met vooral het vergroten van de wervingskracht naar potentieel in cultuur geïnteresseerden wordt een belangrijke inzet gepleegd om het aantal leden te vergroten. Voor 2015 wordt gestreefd naar 400 leden.  Door de uitvoering van de hiervoor gemelde doelstellingen wordt ook verwacht dat het aantal bezoekers jaarlijks zal oplopen.

VERENIGINGSGEBOUW
Dit verenigingsgebouw ’t Reghthuys in Nieuwkoop is een monumentaal pand uit de 17e eeuw.  De bouw vond plaats in 1628. Het mooie, vrijstaande gebouw werd ’t Reghthuys genoemd, omdat hier recht werd gesproken over het Nieuwkoopse geboefte. Onder in het gebouw was een cachot  waarin het te veroordelen gespuis tijdelijk kon worden opgesloten.
Rond 1800 kwam het pand als raadhuis in gebruik, hetgeen duurde tot 1933. Vereniging Hendrick de Keyser, die zich inzet voor behoud van monumenten, kocht het gebouw als beschermd monument aan in 1949 en in 1959-1960 werd op voorstel van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg  met veel zorg een grootscheepse renovatie uitgevoerd, waarbij op de kelder na het gebouw na in de oorspronkelijke staat werd teruggebracht.
In 2010 heeft onze vereniging  de bovenverdieping gerenoveerd met behulp van de Rabobank. Dit jaar (2011) is eveneens met behulp van de Rabobank een geheel nieuwe expositieverlichting aangebracht in de benedenverdieping.
Beleid:
De vereniging is bezig het historische pand stap voor stap intern te renoveren.  Dit vindt plaats met behulp van subsidies van de Rabobank Stimuleringsfonds, VSB Fonds Alphen aan den Rijn, eigen middelen en de eigenaar van het pand. Thans is overleg gaande met de eigenaar, de Vereniging Hendrick de Keijzer, over verdere interne renovatie  gericht op de verbetering van de outillage van het gebouw uit oogpunt van representativiteit, functionaliteit en aantrekkelijkheid. 
 

NOOT:

06     BELONINGSBELEID
De vereniging heeft geen vaste krachten in dienst.
Bestaat geheel uit vrijwilligers. Beloningsbeleid is derhalve niet van toepassing. De vereniging kent wel een zeer bescheiden onkostenvergoeding.

07     DOELSTELLING
De doelstelling van de vereniging wordt weergegeven in de statuten onder artikel 2.
Deze tekst is alsvolgt:
Artikel 2
1.    De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de kunstzin en van de belangstelling voor de kunst, het bevorderen van kontakten tussen de kunstenaars en de gemeenschap alsmede het adviseren in kunstaangelegenheden.

08     VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Voor een verslag over de Reghthuys activiteiten over 2017 alsmede de Jaarrekening 2017 verwijzen wij u naar onderstaand dokument.

 

Jaarverslag 2017

 

•   Activiteiten

•   Jaarrekening

 

VERSLAG ACTIVITEITEN 2017.

Algemeen.

Het verslagjaar is het 53e jaar in het bestaan van ’t Reghthuys.

We hebben weer veel beleefd in 2017; ook dit was een goed en enerverend jaar voor de vereniging. U kunt dit lezen in het hierna volgende verslag.

Dit verslag is op hoofdlijnen ingedeeld naar de commissies en is gebaseerd op hun inbreng.

Het verslag van activiteiten wordt gevolgd door de jaarrekening, zodat ook kennis genomen kan worden van het financiële ‘reilen en zeilen’ van de vereniging.

Het aantal leden van ’t Reghthuys aan het einde van 2017 was in totaal: 385

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op  25 april 2017 en werd bezocht door 46 leden, inclusief het bestuur.

Na een bestuursperiode van 12 jaar, waarvan 10 als voorzitter, nam Pieter Kok i n deze vergadering afsscheid als bestuurslid van ’t Reghthuys. Oud-bestuurslid Hans Scheerder sprak - mede namens de leden van ’t Reghthuys -  een warm bedankwoord uit voor alles wat Pieter in deze lange bestuursperiode voor de vereniging heeft gedaan en bereikt: een “huys” waar kunst, cultuur en mensen in een goede sfeer samen zijn. Als dank voor zijn grote verdiensten, en met instemming van alle leden, is Pieter benoemd tot erelid van de vereniging.  Vervolgens werd hem – tot zijn grote verrassing - door burgemeester Frans Buijserd de Nieuwkoopse Vrijwilligersspeld opgespeld, met de woorden: Samen met veel andere vrijwilligers heeft hij dit historische gebouw gemaakt tot het bruisende centrum van kunst en cultuur in Nieuwkoop. Met de vrijwilligersspeld spreekt het college van B&W dank uit aan Pieter Kok en de andere vrijwilligers van het Reghthuys voor hun inzet voor “Kunstenaarsdorp Nieuwkoop”.

 

Thea Alders-Timmer is benoemd tot nieuwe voorzitter van ’t Reghthuys.

Tevens trad in deze vergadering af Alof Wolt. Hij is sinds 2013 actief geweest als bestuurslid, later secretaris van ’t Reghthuys. Het bestuur dankt hem van harte voor zijn inzet voor de vereniging in deze periode. Voor de vacante functie van secretaris is inmiddels aangezocht: Ad de Jong. In de ALV van 15 maart 2018 zal hij worden voorgedragen als bestuurslid.

Voor de actieve leden en hun partners is ook in 2017 weer een nieuwjaarsdiner  georganiseerd en in de zomer een barbecue. Beide evenementen zijn bijzonder geslaagd, waarbij tijdens de BBQ weer genoten werd van de muziek van Fiddlers Green.

Nieuw dit jaar was de Culturele Uitmarkt op zaterdag 2 september in de Kaleidoskoop, waaraan naast  ’t Regthuys ook Theater Kaleidoskoop, Stichting Kamermuziek Nieuwkoop, de

Muziektent, Eensgezind en Eigenwijs deelnamen. Voor het eerst werd in Nieuwkoop door deze

organisaties gezamenlijkde programmering voor het nieuwe culturele seizoen gepresenteerd. Uitermate geslaagd, met wat kleine aandachtspuntjes, maar zonder meer voor herhaling vatbaar!

Het bestuur heeft in 2017 het Project Invalidenlift gestopt.

Enerzijds omdat de toegankelijkheid van het Reghthuys voor invaliden/minder validen door installatie van een rolstoelplateaulift niet wezenlijk zou  toenemen. De toegang blijft immers beperkt tot de benedenverdieping en ook het gebruik van de toiletten (souterrain) blijft onmogelijk. Ook speelt het veiligheidsaspect bij eventuele ontruiming een rol.

Anderzijds omdat het project uiteindelijk veel duurder werd dan oorspronkelijk begroot. De

hoogte van de investering woog naar de mening van het bestuur daarom niet op tegen de beperkte gebruiksmogelijkheid.. Het bestuur wil uiteraard eenieder die aan dit project heeft (mee)gewerkt danken voor de door hen hieraan bestede tijd en energie

In oktober heeft de Onderhoudsploeg weer veel werk gemaakt van de schilderklus die op het programma stond. Hulde! Het onderhoud aan de binnenkant vanhet Reghthuys, het zogenaamde huurdersonderhoud, is inmiddels goed voor elkaar: op de korte termijn dienen zich niet direct nieuwe zaken aan. Op het gebied van het zog. eigenaarsonderhoud dient nog wel het e.e.a. te gebeuren. . We zullen hierover in 2018 in overleg treden met de eigenaar van het Reghtuys, vereniging Hendrick de Keyser.

Rest ons de leden van de commissies  en alle gastvrouwen van ’t Reghthuys wederom te bedanken voor hun inzet: zonder hen zouden activiteiten in het Reghthuys niet of veel minder tot hun recht komen en zou het ook veel minder gezellig zijn! Dank daarvoor!

15 maart 2018

Bestuur c.v. ‘t Reghthuys

Thea Alders-Timmer, voorzitter Jacques Wartna, penningmeester Gerard Bes

Jelle Moraal

Scarlett van Houten

Tiny van Egmond

 

Cursuscommissie.

Doelstelling van de cursuscommissie is onze leden culturele activiteiten aan te bieden met een educatief karakter. De commissie organiseert daartoe cursussen, excursies en lezingen. Vooral bij de excursies speelt naast het culturele aspect ook het sociale aspect een belangrijke rol. We

starten de excursie met koffie/thee en lekkers, daarna volgt de activiteit en we eindigen meestal met een lunch. Deze opzet biedt onze leden gelegenheid elkaar te ontmoeten in een inspirerende omgeving.

 

Dit jaar is de commissie van samenstelling veranderd: Sybilla van Boxtel stopte per 1 september

2017 na 11 jaar bij de commissie. Twee nieuwe commissieleden hebben haar taken overgenomen: Catja de Raay neemt de organisatie van de cursussen voor haar rekening, Tiny van Egmond is verantwoordelijk voor het administratieve deel van de excursies. Deze personele wisseling is zonder problemen verlopen. De taken van de andere commissieleden bleven ongewijzigd: Tineke Brenkman is verantwoordelijke voor de voorbereiding van excursies en de catering bij cursussen. Wytske Bottema neemt deel aan de voorbereiding van de excursies en Harm Begeman doet de publiciteit.

 

Ook bij de docenten van de cursussen was er een wijziging: Els Scheerder stopte als docente Nederlandse literatuur en is opgevolgd door Josette Götz-de Groot. In verband daarmee is de vaste cursusdag verplaatst naar maandagmiddag. Doordat Josette een wat andere aanpak hanteert dan Els, hebben we de groepsgrootte teruggebracht naar maximaal 12 deelnemers.

 

Het afgelopen jaar 2017 voldeed aan onze verwachtingen. Alle cursussen, excursies en lezingen werden goed tot zeer goed bezocht. Financieel was er een ruim overschot ten opzichte van de kosten.

 

De volgende activiteiten stonden op het programma.

Drie cursussen: Filosofie werd gegeven op 14 woensdagmiddagen en hieraan werd door 16 cursisten deelgenomen.

Klassieke muziek beluisteren telde 6 bijeenkomsten op maandagmiddagen. Het aantal cursisten bedraagt momenteel 19.

Literair lezen telde 6 bijeenkomsten op maandagmiddagen. In het voorjaar was het aantal cursisten 17, het aantal bedraagt momenteel 12.

 

 

Zeven excursies:Januari: van Rodin tot Bourgois Gemeentemuseum Den Haag (23 deelnemers).

Februari: Nederlands Modern Realisme museum MORE Gorssel (24). Maart: Bezoek buitenplaats Hofwijk (20).

April: moderne kunst in museum Voorlinden Wassenaar (29). September: Bijlmerbajes Amsterdam (40).

November: Rietveld Schröderhuis Utrecht (40).

December: Dagtocht Maastricht (31). Per bus, bestuurd door Willem Balvert.

 

n lezing:        In 2017 was het 500 jaar geleden dat Luther zijn beroemde 95 stellingen verkondigde. We organiseerden daarom op 21 september een lezing over de Reformatie door Sander Wassingh. Er waren 30 aanwezigen.

 

 

Expositiecomissie.

Het jaar 2017 heeft weer een gevarieerd beeld opgeleverd. Er zijn 7 exposities geweest. Januari          Heel kleurige abstracte kunst van Arie Plug en grappig keramiekwerk van

Ghislaine van Tongeren

Februari        Jan van Strien met zijn solo-expositie. Wat een veelzijdig kunstenaar is dat! Maart                       Textielwerk van Jannie van Essen. Glaskunst van Marry Buiks. Heel kleurrijk en

iedereen werd er vrolijk van.

April               Ubaldo Sichi met zijn wonderlijke kamerschermen met daarin  transparante figuren.

Herman Wansink toonde ons RVS objecten, ook geschikt voor buiten.

Mei                Ank van Dijk met keramieken kastjes, doosjes en bolvormen in Raku techniek.

Lawrence Kwakye met grote schilderijen gemaakt van jute-stof. Samen met acrylverfsoorten bouwt hij aan de relatie tussen diverse culturen. Waar hij overigens zelf ook het product van is.

September    Wil Westerweel met URBEX-fotografie. Geeft een inkijkje in vervallen verlaten

gebouwen. Een mooi vervreemdend effect bereikt hij daarmee. Eef Wezenberg met prachtige glaskunst. Abstracte vormen die ontstaan door mathematische berekeningen. Bijzonder vanwege de breking van het licht!

Oktober         Susanne Haag met keramieken vazen en bolvormen. Doen soms denken aan

Esscher vanwege de zwart-witte grafische lijnen op het werk.

Randi Vettewinkel met acrylschilderijen. Onderwerp Stations. Wachtende mensen in soms ‘unheimische’ setting.

 

In het hele jaar 2017 hebben in totaal 1832 bezoekers het Reghthuys bezocht. Gemiddeld komt dit neer op 260 per expo van 3 weekends.

Uitblinker was de Urbex fotografie. Dat is dan  ook een onderwerp wat heden-ten-dage erg in

de belangstelling staat. Velen van “buiten  Nieuwkoop” kwamen erop af.

Voor wat betreft de verkopen van kunstwerken valt op dat keramiek en glaskunst het beste verkopen.

Op 1 maart 2017 is Thea Alders-Timmer – vanwege haar benoeming tot voorzitter van ’t Reghthuys - afgetreden als coordinator van de commissie. Zij is opgevolgd door Elly Nederpeld. Tevens is een nieuw commissielid toegetreden: Erica Faber. Zij maakt zilveren sieraden. Komt ons met name versterken voor de K & C markt die in 2018 weer gehouden zal worden.

Met dank aan de gastvrouwen die het geheel bemannen, is het gelukt om er weer een mooi jaar van te maken!

 

Filmblik op 2017.

Na afloop van iedere film kunnen de bezoekers hun waardering voor de film uitdrukken in een aantal sterren. De waardering loopt van 1 ster (slecht) naar 5 sterren (zeer goed). In de figuur hieronder staan de titels die wij in 2017 hebben vertoond met de waardering door het publiek.

 

De publiekslievelingen waren Der Staat gegen Fritz Bauer en Frida. Voor La La Land en Paterson lag de gemiddelde waardering wat lager. Met een gemiddelde van 4,2 over alle voorstellingen, ook in 2017 weer een dikke voldoende.

De filmcommissie is blij en trots dat de bezoekers zo enthousiast reageren op onze filmkeuze en de filmavonden. Daardoor blijven wij de avondjes film in het Reghthuys met veel plezier organiseren!

 

Muziekcommissie.

Het jaar werd wat de muziek betreft, geopend op 28 januari 2017 met ‘Jeroen Zijlstra’. Een

programma met mooie liedjes maar met 33 bezoekers een matig bezocht concert.

Daarna volgde op 25 februari 2017 een jazz-concert van het ‘Thaïsa Olivia Quartet’, een overvol

Reghthuys genoot van deze jazz-avond.

 

Op zaterdagavond 25 maart 2017 werd het toneel gevuld met het muziektheater-duo “Matroesjka”. Een geweldig stel meiden die een 46-koppig publiek de “echte” werkelijkheid voorhielden .

Op zondagmiddag 2 april 2017 was er een mantra-meezingconcert op de bovenverdieping van het Reghthuys. Door afzeggingen op het laatste moment (mede door de 1e zonnige zondag in

dat voorjaar) bleef een 10-tal deelnemers over. Deze lieten zich door 4 muzikanten meevoeren op de klanken van mantra’s, onder begeleiding van Fred Kosters. Een ingetogen muzikale middag.

In de eerste helft van het jaar 2017 heeft de Muziekcommissie zich gebogen over de keuze van

gezelschappen voor het volgende seizoen (een poging om een concert te organiseren samen

met de “Stichting Kamermuziek Nieuwkoop” - op hun voorstel - liep op niets uit).

De keuze van de gezelschappen voor het volgend seizoen resulteerde o.a. in een mooie start op

14 oktober 2017: Het jazz-kwartet van “Jos van Beest” met zangeres “Mariëlle Koeman” heeft

een 37 koppig publiek laten genieten van pure jazz.

Het laatste concert in 2017 was op zaterdag 18 november. “Margreet Markerink, Kees Scholten en Emmy Storms” brachten een levenslustig Tango-programma. Resultaat: 44 bezoekers.

Een paar dagen later, op 22 november 2017, was er voor de Rabobank weer een besloten Rabo-

concert. Het uitgenodigde muziektheater-duo “Matroesjka” moest vanwege een burnout van

één van hen, het programma cancelen. Het vervangende vocale kwartet “Sisters” heeft toen 50

Rabo-leden een mooie avond bezorgd.

 

De “Muziek op dinsdag” startte op 3 januari 2017 met “champagne en warme snacks”. Het leek wel een nieuwjaarsreceptie! Vervolgens weer op elke eerste dinsdag in de maand (van 16 - 18 uur) door Willem van Pernis (piano en zang), Jelle Moraal (dwarsfluit, mondharmonica en 2e stem) en sinds april 2017 uitgebreid met de bassist/gitarist Michiel Hoogerwerf. ‘Muziek op dinsdag’ draait het hele jaar door behalve de Zomerkunstmaanden en levert veel gezellige middagen op en soms ook nog nieuwe leden. Het aantal bezoekers varieert tussen de 25 en 45.

 

Muziektent.

Men kan voorzichtig concluderen dat de Muziektent een vaste plek veroverd heeft in het

‘culturele’ leven van de gemeente Nieuwkoop en een belangrijke functie heeft gekregen in het aantrekkelijker maken van het Reghthuysplein, het hart van ons dorp. De Muziektent wordt steeds meer ingeschakeld bij allerlei Nieuwkoopse evenementen. Zo hebben wij een belangrijke rol gespeeld bij het realiseren van de eerste Culturele Markt in Nieuwkoop. Samen met de Kaleidoskoop, de Stichting Kamermuziek Nieuwkoop, ‘t Reghthuys en Muziekvereniging Eensgezind werd deze ‘Uitmarkt’ op 2 september georganiseerd als voorproefje van het Nieuwkoopse culturele seizoen 2017/2018.

 

De waardering van het publiek voor de optredens in de Muziektent is over het algemeen positief. Het feit dat men op banken kan plaatsnemen draagt daar veel aan bij. Van de door de gastvrouwen van het Reghthuys verzorgde koffie-, thee- en limonade voorziening tijdens de zondagsconcerten is het afgelopen jaar minder gebruik gemaakt. De vraag is of de blijkbaar geringe behoefte van het publiek en de navenante geringe inkomsten nog in verhouding staan

 

tot de vele uren inzet van de gastvrouwen. Overigens realiseerden de optredens in de

Muziektent ook dit jaar een extra loop naar de exposities in het Reghthuys.

 

In 2017 zijn er 15 optredens in de Muziektent geweest. Het programma was wederom erg afwisselend: van gospelkoor tot singer-songwriters en van Ierse muziek tot jazz, rock en blues. Nieuw dit jaar was het Schrijf je mee café in de Muziektent.

 

Ook nieuw en een groot succes was het drumspektakel dat op een vrijdagavond door de drumklas van Eensgezind werd verzorgd. Een geweldige show, zeker voor herhaling vatbaa!

 

Hoogtepunt was ook dit jaar weer het optreden van Savannah met zo’n 500 bezoekers. Maar ook het Foodtruckfestival met onder meer de band Out of the Blue in de Muziektent zorgde voor een afgeladen vol Reghthuysplein. Beide evenementen zijn onder verantwoordelijkheid van de respectieve horecapartners georganiseerd waarbij de Stichting Muziektent tegen een vaste vergoeding faciliteerde.

 

We zijn grote dank verschuldigd aan de artiesten die tegen een geringe vergoeding de optredens hebben verzorgd. Zonder uitzondering zijn allen enthousiast over het optreden in de Muziektent, met name vanwege de locatie, de sfeer en het enthousiasme van het publiek.

 

In 2017 heeft de Muziektent 107 (Dikke) Vrienden aan zich weten te binden. De Dikke Vrienden kregen als waardering een miniatuurreplica van herberg De Hollandsche Leeuw.

 

Ook in 2017 konden we gebruik maken van de gastvrijheid en faciliteiten van het Reghthuys, waarvoor we erg dankbaar zijn. Allereerst voor de inzet van de gastvrouwen. Daarnaast konden de artiesten zo nodig gebruik maken van de garderobe en sanitaire voorzieningen en biedt het cachot een veilige opbergplek voor de geluidsinstallatie

 

Zomerkunst.

In 2017 waren er veel bijzondere kunstenaars, sommige bekend van TV en andere weer van prestigieuze prijzen! Alle exposanten waren blij met hun expositie in het Reghthuys: de belichting van hun werken, de sfeer en de begeleiding.

Bij het schrijven van de teksten over de kunstenaars werd dankbaar gebruik gemaakt van Els Scheerder. Volgend jaar zal de taak van het schrijven van teksten overigens van Ingrid worden overgenomen door Anja Verbruggen: een belangrijke taak omdat we geen opening met introductie van de kunstenaars houden.

In februari houden wij weer een bijeenkomst voor onderlinge kennismaking van de kunstenaars en het vormen van de expositieduo’s en uiteraard de expositieweken.

Enige jaren geleden is een combinatie van Zomerkunst en Film uitgeprobeerd, een kunstvorm van een toenmalige kunstenaar. Later weer een combinatie met Poëzie en zelfs een combinatie van binnen/buiten tijdens Tinguely (2016). Succesvolle samenwerkingen en waard om mee door te gaan!

 

We hebben een leuk team, goed op elkaar ingespeeld, maar in 2017 nogal geplaagd door ongelukken en ziekte. Dan is het waardevol dat anderen in het team dat kunnen opvangen en de continuïteit niet in gevaar komt!

Een woord van dank op deze plaats aan de pers voor hun positieve inzet: Jose Vlug, Paul Mons

en Jeroen Sassen en de fotografen Iris Tersteeg  en Cara Yuan.

Speciaal dank aan Willem van Pernis en Jelle Moraal voor het optreden op de afsluitende bijeenkomst en naar wij hopen mogen we in de toekomst weer een beroep op hen doen!

 

Kunstkring.

Het afgelopen jaar hebben wij, leden van de Kunstkring, hard gewerkt aan nieuwe plannen en onze ideeën en behoeften met elkaar gedeeld. Ook is de realisatie van een eventuele samenwerking met het IVN tot stand gekomen; t.w. “Kunst en Natuur“.

 

Onze maandelijkse Kringavonden in het Reghthuys hebben we uitgebreid met even zoveel Sociëteitsavonden maar dan op een andere plek. Op toerbeurt bespreken we de werken van de leden en horen de achterliggende gedachten van de kunstenaar, maar ook kunstenaars van buitenaf nodigen we uit om iets te vertellen over hun werk en/of de disciplines die zij hanteren.

 

Een avond met een Kunsthistoricus bracht ons naar de Italiaanse Kunst in de Middeleeuwen en een mooie Kunstfilm is uitvoerig met elkaar besproken.

 

De Sociëteitsavonden gebruiken we voor meer ontspanning en het smeden van nieuwe plannen maar ook delen we de indruk van bijvoorbeeld een museumbezoek of een bezoek aan een galerie. Het doel voor 2018 wordt actief werven van nieuwe leden en het verkrijgen van meer zichtbaarheid van de Kunstkring.

 

Op de agenda voor de eerste helft van het jaar staat allereerst meer contact met de fotografie - en grafiekgroep. Ook die kunstgroep moet zichtbaar blijven. Opgeborreld is om met deze commissies onder één bestuur verder te gaan maar de realisatie is nog ver weg van de wens. In april besteden we de avond in de Heemtuin en laten we ons verrassen wat dat brengt. In mei gaan we met elkaar varen over de Nieuwkoopse Plassen met of zonder schetsboek en een avond met elkaar uit eten.

 

Ons Kunstdorp Nieuwkoop zal zijn naam eer aan blijven doen!

 

 

Poëzie-groep.

Ook het afgelopen jaar hebben wij tijdens het Schrijfjemeecafé, iedere tweede maandagavond van de maand, enthousiaste deelnemers en verrassende resultaten met elkaar mogen delen. Elke keer gaan wij aan de slag met een thema. We schrijven associatief op wat het thema bij ons naar boven brengt. De deelnemers krijgen feedback en ook onderling is er reactie. Daarna gaan we schrappen en laten wat te veel is weg. Wat er overblijft is heel persoonlijk en verbindt de mensen onderling.Behalve de drie zomermaanden en december, door het slechte weer

 

onverwacht afgeblazen, hebben wij elke maand van het jaar 2017 van de bovenverdieping van het Reghthuys gebruik gemaakt. Het aantal deelnemers groeit en het is elke keer een verrassing wat taal met de mensen kan doen!

Twee keer tijdens de Zomerkunst hebben wij naar aanleiding van het werk van de exposanten in

het Reghthuys geschreven en dat gebeurde in de Muziektent. Er hingen gedichten aan een waslijn rondom de tent en we hadden een hoop bekijks. Volgende keer hopen wij wel op iets meer deelnemers, maar tijdens de zomermaanden zijn er nu eenmaal veel mensen op vakantie.

 

Er was op 2 september een Culturele markt in de Kaleidoskoop en tijdens deze grote presentatie van actieve verenigingen en andere Nieuwkoopse instellingen, gaven Neel en Astrid een voorproefje van hun eigen gedichten en gedachten met muzikale ondersteuning van Jan Fe ij en Carla en Gerard Tavenier.

 

De traditionele jaarlijkse voorlees”middag”, werd deze keer een voorlees"avond”, ondersteund door muziek, een animatiefilm en illustraties. Voor de vijfde keer hadden wij enthousiast publiek en werd er aandachtig geluisterd! De deelnemers lazen weer voor uit eigen werk. De vaste band van Dirty Bert’s Three deed instrumentaal mee met de zinnen en ook de beelden achter op het scherm versterkten het geheel.

 

Wij zijn druk bezig om nog meer variatie te brengen, zoals het uitnodigen van gastdocente Klara

Smeets op maandagavond 12 maart 2018, stadsdichter van Gouda.

 

Het Schrijfjemeecafé is een succesvol gebeuren in het Reghthuys geworden.

 

 

Grafiekgroep.

De Grafiekgroep  komt van september t/m mei elke woensdagochtend bijeen op de zolder van het Reghthuys.

Er wordt geen les gegeven; ieder werkt zelfstandig maar we adviseren elkaar wel. De grafiekgroep beoefent naast authentieke etstechnieken ook diverse andere grafische technieken, zoals carborundumdruk en de monoprint.

 

In november van dit jaar exposeerde de Grafiekgroep 3 weekenden in het Reghthuys met de titel ‘De Mens’. Onze gastexposante was beeldhouwster Els van Foeken. De expositie werd na het welkomstwoord van Debora Noë geopend door Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch verbond. Over de expositie: het beeldhouwwerk en het grafiekwerk gaf een prachtige ruimtelijke wisselwerking. Ook de goede belichting in het mooie Reghthuys droeg daaraan bij.

 

Oproep! Wij zouden het prettig vinden als enkele nieuwe leden onze Grafiekgroep zouden komen versterken!

 

Modeltekengroep.

We hebben dit jaar 6 tekendagen gehouden en  49 tekenaars inclusief de organisatoren gehad . De tekengroep draait goed en we hebben ook wat nieuwe leden mogen verwelkomen.

 

In een nieuw seizoen is het altijd moeilijk in te schatten hoeveel tekenaars er komen. Vakantie en afvallers zijn hierbij de onzekere factoren. Met de ervaring van verleden ja ar zijn we om deze reden het seizoen begonnen met de voor ons goedkopere modellen (dat houdt in degenen met de minste reiskosten). Veel van de gewilde en professionelere modellen komen niet uit de

buurt en hebben meer reiskosten.

 

We zijn wel teleurgesteld in het feit dat de geplande tekendag met muzikanten geen doorgang kon vinden doordat de kunstenares niet wilde meewerken. Maar er wordt nog naar een oplossing gezocht. Het evenement trok toch ook bezoekers die je anders niet zo gauw ziet .

 

 

Creatieve Workshops.

2017 was een succesvol jaar voor de commissie Creatieve Workshops!

 

Sommige workshops zijn i.v.m. met de grote hoeveelheid aanmeldingen 2x gegeven. In totaal zijn er 10 workshops geweest en hebben 89 deelnemers dit jaar hard gewerkt om tijdens de gezellige avonden iets moois te maken. Gelukkig werd Scarlett van Houten hierbij ondersteund door Anneke Veldstra en de Reghthuys gastvrouwen, waarvoor dank.

 

In 2018 staan 2 workshops gepland, maar dat zouden wel eens de laatste kunnen zijn als er geen uitbreiding plaatsvindt van de commissie: het is doodeenvoudig teveel werk voor ;éen persoon naast een drukke baan! Erg jammer want het is ontzettend leuk werk om te doen.

 

Bij deze dus een oproep aan eenieder die een bijdrage kan en wil geven aan de worksho ps om die bijdrage dan ook te geven!

 

 

 

Onderhoud.

In het afgelopen jaar werd met inzet van de voltallige onderhoudsploeg van het Reghthuys de gehele beneden- verdieping en entresol geschuurd geplamuurd en geschilderd. Ook de trap en de balustrade werden van een nieuw verfje voorzien en de expositie-sokkels werden geschilderd.

 

Naast schilderwerk zijn ook gebroken ruitjes vervangen, is de kapotte ‘winddeur’ vervangen en

hebben we inmiddels een waterdichte brievenbus.

 

De gehele bediening van de expositie verlichting werd vervangen door een Klik Aan Klik Uit systeem. De stoelenbergingen zijn extra verstevigd. De Quooker-kraan is opnieuw afgesteld en vastgezet.

 

Na een verzoek aan de eigenaar van het pand (vereniging Hendrick de Keyser), is door Burgy

Leiden onderhoud uitgevoerd aan gevel, kozijnen, deur en bordes.

 

Eind 2017 is Willem Balvert gestopt met zijn beheerders- en onderhoudsactiviteiten voor het Reghthuys. Meer dan 10 jaar heeft hij - samen met “de onderhoudsploeg”  - zijn ziel en zaligheid gelegd in de make-over van ons gebouw: vanaf de grote verbouwing op de vliering en bovenverdieping, tot en met de renovatie van de keuken en toiletten op de kelderverdieping, met daartussendoor het ‘gewone’ onderhoud. Wij zijn hem voor zijn grote inzet veel dank verschuldigd!

 

PR-commisssie.

Regelmatig vond werkoverleg plaats binnen PR team. Ook is er gesproken  over het gebruik van alle media. Er is overlegd met huisdrukker EVO drukkerij over hantering huisstijl, inbreng commissies en vorm en inzet gedrukte media nu en in toekomst. Zo is er vooroverleg geweest om de frequentie van de Reghtuyt van 3 naar 2 per jaar te verlagen en specifiek voor Zomerkunst een brochure te maken.

 

In 2017 ontstond forse druk op het bestaande team omdat Leneke Mechelse naar Frankrijk verhuisde (zie ook jaarverslag 2015) en webmaster Hans Kramer terugtrad.

Facebook is geïntroduceerd in de vereniging maar krijgt nog weinig aandacht vanuit de commissies.

 

 

Er is een eigentijdse ‘welkom-flyer’ ontworpen, geproduceerd en gedistribueerd. Tevens is een nieuwe Reghthuys-banner ontworpen en gebruikt voor de cultuurmanifestatie van 2 september. Tenslotte  zijn meerdere Reghthuys-badges aangemaakt ten behoeve van nieuw B&C-leden.

 

FINANCIEEL VERSLAG 2017.

Het financieel verslag is gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit Co Falentijn en Carla Tavenier op 14 februari jl. en heeft geleid tot een goedkeurende verklaring die bij dit verslag is opgenomen.

 

Opbrengsten.

In financieel opzicht is ook 2017 geen slecht jaar geweest. Het positieve resultaat van de

activiteiten (exclusief contributies), afgerond € 10.000, is wel kleiner dan vorig jaar, maar daarbij

valt op te merken dat 2017 geen ‘kunst als cadeau’ jaar was.

De opbrengsten van de film- en muziekavonden waren wat minder hoog, maar dat werd

veroorzaakt door het boeken van de baropbrengsten van deze avonden op de post huishouding

(verantwoord onder kosten van bedrijfsvoering en apparaatskosten.

Aan contributies werd in totaal € 14.654 opgehaald.

 

Uitgaven.

De kosten van bedrijfsvoering en de apparaatskosten komen in 2017 uit op een totaal van

€ 21.465, nagenoeg even hoog als in 2016.

Hier valt op dat de uitgaven op de post Administratie, publiciteit en representatie duidelijk

hoger waren dan in 2016 en dat had alles te maken met de uitgaven voor de ‘Uitmarkt’ op 2

september. Op Onderhoud en energie werd minder uitgegeven dan in vorige jaren.

 

Resultaat.

Het resultaat over 2017 bedraagt ruim € 3.100, ruim boven het voor 2017 begrote resultaat

(€ 2.450).  Hiermee kunnen we tevreden zijn.

Hartelijk dank op deze plaats aan de commissies met wie de samenwerking een plezier was!

 

Nieuwkoop,  maart 2018

De penningmeester

 

 

Resultatenrekening.

De totale ontvangsten zijn in 2017 €45.822 en de uitgaven belopen een totaal van €42.685. Het

verschil tussen ontvangsten en uitgaven, de winst komt derhalve uit op: €3.137.

Een andere manier van het benaderen van de winst is dit te bezien vanuit het vertrekpunt van de door onze vereniging, de commissies, opgezette activiteiten en alle andere uitgaven en opbrengsten om dat mogelijk te maken. Als dat wordt gedaan dan is de vergelijking: resultaat activiteiten (inclusief de contributies): €24.603 en de kosten bedrijfsvoering en apparaatskosten €21.465.

 

 

 

Resultatenrekening 2017

Resultaat Activiteiten

 

Expositiecommissie

Zomerkunst

Film

Lezingen/Cursussen/Excursies

Muziek Grafiekgroep Modeltekenen Contributies Verhuur/advertenties Workshops

Kunstkring

Poezie

 

 

 

Kosten bedrijfsvoering en apparaat Administratie/publ./repr. Huur/verzekering/belasting Onderhoud/energie Huishouding

Reghtuyt

 

 

 

Totaal Kosten/Opbrengsten

 

 

Positief eindresultaat

 

Kosten    Opbrengsten    Resultaat

4567,82            4724,05            156,23

522,78            2210,10          1687,32

974,44            2371,84          1397,40

3893,87            6669,86          2775,99

4428,38            5081,66            653,28

2398,50            2804,45            405,95

220,00            220,00

855,99          15510,00         14654,01

350,00            2830,00          2480,00

242,16              392,00            149,84

77,14                       --             -77,14

100,00            100,00

18311,38       42913,96      24602,58

 

 

 

 

4322,96                78,96         -4244,00

5679,58                  6,96         -5672,62

3703,92              327,15         -3376,77

5452,50            2495,29         -2957,21

5214,31                       --         -5214,31

24373,29          2908,36    -21464,91

 

42684,67       45822,29

 

 

3137,67

 

Balans.

In deze balans is het positieve resultaat over 2017, te weten: € 3.137,67 reeds verwerkt en toegevoegd aan de reserves ( u vindt dit ook door vergelijking van de post reserves in de jaren

2016 en 2017).

 

De Algemene Ledenvergadering zal met deze toevoeging aan de reserves uiteraard nog moeten

instemmen. Door de toevoeging zijn de reserves gestegen tot een bedrag van € 47.229,94.

 

 

 

Balans per 31.12.2017.

 

Activa

2016

2017

Passiva

2016

2017

Vaste Activa

 

 

Eigen Vermogen

 

 

Kunst en overige

(zie overzicht)

 

Vlottende Activa

 

 

 

Liquide Middelen

Kas

Rabobank

INGbank

Spaarrekening

P.M.

 

 

 

P.M.

 

 

 

 

1753,09

2274,27

64,91

40000

P.M.

 

 

 

P.M.

 

 

 

 

1809,55

5420,39

---------

40000

Reserves

 

 

 

Vreemd Vermogen

44092,27

 

 

 

P.M.

47229,94

 

 

 

P.M.

Totaal

44092,27

47229,94

 

44092,27

47229,94

 

Begroting 2018.

De begroting voor 2018 is dit jaar anders dan voorheen tot stand gekomen. De begroting van de commissies is door hen zelf opgesteld!

Indien zich in 2018 geen onvoorziene grote uitgaven voordoen, zal 2018 ook met een positief resultaat afsluiten.

 

 

Begroting 2018, Realisatie 2017 en Begroting 2017.

 

 

Begroting 2018

Realisatie 2017

Begroting 2017

Opbrengsten Activiteiten

 

 

 

Expositie

Zomerkunst

Film

Cursussen Muziek Grafiekgroep Modeltekenen Workshops Kunstkring Poëzie

1500

1600

1253

1465

1075

244

167

67

0

225

156

1687

1397

2776

654

406

220

150

-77

100

 

Totaal Commissies

 

Contributies Verhuur/advertenties Rente

 

Kosten bedrijfsvoering en apparaat Administratie/pub./repr. Huur/verz./belasting Onderhoud/energie

Huishouding

Regtuyt

 

Resultaat

7596

 

14750

1700

150

 

 

 

-5000

-5750

-3380

-3000

-5500

 

1566

7469

 

14654

2480

 

 

 

 

-4244

-5673

-3377

-2957

-5214

 

3138

8750

 

15000

1500

 

 

 

 

-3250

-6000

-4500

-3750

-5500

 

2450