Anbi gegevens

ANBI  GEGEVENS  Culturele Vereniging ‘t REGHTHUYS

De Culturele Vereniging ’t Reghthuys (voorheen genaamd Kunstgenootschap ’t Reghthuys) staat bij de belastingdienst geregistreerd als een “Algemeen nut beogende instelling”  (ANBI).
Zij valt onder de categorie van een Culturele ANBI.

Dit is van belang bij het doen van een gift aan een dergelijke instelling. Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250. De drempel voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen. Sinds 2012 is dit maximaal mag dit aftrekbare bedrag worden verhoogd met het bedrag van de verhoging voor giften aan culturele ANBI's, echter met een maximum van € 1.250. Zie voor verdere informatie : www.belastingdienst.nl.

De regelgeving van de belastingdienst voor ANBI instellingen schrijft voor dat gegevens van de betreffende organisatie vermeld worden op de internetsite. Hieronder worden deze gegevens vermeld.

01     NAAM
Cultturele Vereniging ’t Reghthuys
Reghthuysplein 1,  2421BE  Nieuwkoop

02     RSIN/fiscaal nummer ANBI
804823212

03     CONTACTGEGEVENS
Kunstgenootschap ’t Reghthuys
E-mail:     info@regthuys-nieuwkoop.nl
Website: www.reghthuys-nieuwkoop.nl

04     BESTUUR
Zie deze website onder bestuur

05     BELEID cult. ver.  ’t REGHTHUYS, in hoofdlijnen.

Doelstelling van de vereniging

Op 9 juli 1964 werd onder de naam “Kunstgenootschap ’t Reghthuys" door een aantal kunstminnende Nieuwkopers een culturele vereniging opgericht met als doelstelling “het bevorderen van de kunstzin en de belangstelling voor de kunst en het bevorderen van contacten tussen kunstenaars en de gemeenschap”. Nadien hebben er nog statutenwijzigingen plaatsgevonden op 25 november 1992 en op 19 maart 2015.
Bij de laatste is de naam van de vereniging gewijzigd in Culturele Vereniging ’t Reghthuys, en is de doelomschrijving meer aangepast aan de moderne tijd: “De vereniging heeft tot doel het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid bij en een plezierige beleving (actief en passief) van cultuur en kunst en het stimuleren van contacten tussen beeldende kunstenaars, acteurs, dichters, schrijvers, musici en de gemeenschap. Kwaliteit, toegankelijkheid en laagdrempeligheid zijn daarbij uitgangspunten”. 
Zij tracht dit doel te bereiken door (in het kort):

 • organiseren van exposities, muziekuitvoeringen, toneel- en filmvoorstellingen, literaire manifestaties en andere culturele activiteiten; 
 • door bij te dragen aan culturele educatie door cursussen, exposities en lezingen;  
 • het stimuleren van  een cultuur- en kunstnetwerk; 
 • en het bieden van informatie via website, mailing, posters en de media. 

Activiteiten
De vereniging kenmerkt zich door een groot aantal activiteiten, georganiseerd door verschillende Reghthuys-commissies. Deze zijn in hun eigen portefeuille grotendeels autonoom wat betreft werkwijze en de selectie van de door hen georganiseerde evenementen. Het bestuur beperkt zich tot het formuleren van de randvoorwaarden waarbinnen de activiteiten van de commissies zich afspelen. Dat gaat voornamelijk over de coördinatie van alle activiteiten met de verenigingsagenda, over financiën, vormgeving, uniformiteit en eenheid van beleid van o.a. in- en externe communicatie en PR en wat huishoudelijke zaken.

 • De Expositiecommissie organiseert exposities, over het algemeen een combinatie van wandkunst en driedimensionale kunst,  van kunstenaars uit geheel Nederland. Over het algemeen 7 keer per jaar, 5 in de maanden januari t/m mei en 2 in de periode september t/m november, in principe in het 2e, 3e en 4e weekend van de maand en voor iedereen vrij toegankelijk.  Er is altijd een gastvrouw aanwezig om bezoekers te ontvangen.
 • In de maanden juni, juli en augustus is de Zomerkunst-commissie actief. Gedurende 13 weken exposeren 13 kunstenaarskoppels uit Nieuwkoop en omgeving  hun werk in wekelijks wisselende exposities.
 • De Muziekcommissie verzorgt per seizoen vijf concerten, op zaterdagavonden, in de maanden oktober, november, januari, februari en maart/april. De geboden muziek is heel divers: van volksmuziek tot jazz. 
 • iedere 1e dinsdagmiddag van de maand (behalve ’s zomers) is er Muziek op Dinsdag: gezellige muziek voor iedereen: chansons en meezingers, gespeeld door een aantal Reghthuys-leden, al of niet met gastspelers. 
 • Op elke 1e vrijdag van de maand  (m.u.v. de zomermaanden) worden door de Filmcommissie in het Reghthuys bijzondere kwaliteitsfilms uit het arthouse-circuit gedraaid.
 • In principe elke woensdagochtend (behoudens de zomer) kunt u de kunstenaars van de Grafiekgroep bezig zien op hun etspers op de bovenverdieping van het Reghthuys.  Iedereen mag een kijkje komen nemen. De Grafiekgroep exposeert tweejaarlijks in het Reghthuys, in oktober, in het kader van de landelijke Maand van de Grafiek.
 • In principe elke 1e en 3e vrijdagochtend van de maand (niet in de zomer) is er Modeltekenen: op de bovenverdieping van het Reghthuys wordt er dan vrij getekend, naar model. Het is vrije inloop: Iedere kunstenaar mag meedoen.
 • ‘t Reghthuys heeft een zeer actieve Cursuscommissie.  De cursussen Luisteren naar Klassieke Muziek, Filosofie en Literair Lezen lopen al jaren en zijn nog steeds volgeboekt.  Ook worden diverse Reghthuys-lezingen georganiseerd,  over zeer uiteenlopende onderwerpen: van kunst tot oerknal.
 • De Excursiecommissie biedt (behalve in de zomer) aan leden en niet-leden vrijwel maandelijks een interessante excursie naar een museum, begraafplaats, kerk, kasteel of andere culturele instelling in Nederland aan, altijd voorafgegaan door koffie met wat lekkers en afgesloten door een lunch. Meestal met eigen vervoer, maar bij een bestemming verder weg ook per bus.
 • De Poëziegroep organiseert in principe op elke 2e maandagavond van de maand (behalve zomers) een Schrijfjemeecafé: aan de hand van verschillende thema’s schrijven deelnemers een kort gedicht schrijven en tegenwoordig ook korte verhaal-scenes.
 • Sinds 2008 maakt de Kunstkring Nieuwkoop deel uit van ’t Reghthuys.  Zo’n 25 kunstenaars uit Nieuwkoop en omgeving komen elke 1e maandag van de maand bij elkaar, zowel in het Reghthuys als elders, om elkaar te stimuleren en inspireren bij hun beeldend werk. Jaarlijks vindt in december een thema expositie plaats in het Reghthuys.
 • Het gebouw het Reghthuys is officiële huwelijkslocatie van de Gemeente Nieuwkoop: jaarlijks vinden er diverse huwelijken plaats. 

 

Gebouw Het Reghthuys
Alle activiteiten van de vereniging, behalve uiteraard de excursies,  vinden plaats in het gebouw  Het Reghthuys, het prachtige uit 1628 stammend rijksmonument van Monumentenvereniging Hendrick de Keyser én markant herkenningspunt in het Nieuwkoopse centrum. Zoals alle activiteiten het bindmiddel zijn voor de leden, zo is het gebouw de fysieke ontmoetingsplaats die de vereniging zijn eigen bijzondere karakter geeft.

Om aan al die activiteiten een plaats te geven, heeft het interieur van dat gebouw in de loop der jaren diverse ingrijpende renovaties ondergaan, te beginnen met  de grote verbouwing in 2010 van de bovenverdieping en de vliering (tot die tijd keek je tegen de kale hanenbalken aan), in 2011 de modernisatie van de expositieverlichting (alles vervangen door zuinige LED verlichting) op de begane grond – beide renovaties overigens met financiële ondersteuning van de Rabobank - en eindigend met de renovatie in 2012/2013 – grotendeels voor rekening van eigenaar Hendrick de Keyser - van de verouderde keuken en toiletten in het souterrain. En verder kregen we ook nog praktische opbergsokkels voor de klapstoelen en elegante, schuivende expositiepanelen op het podium.
En complete make-over dus, mede dankzij het feit dat ook het stuc- en schilderwerk en andere reparatieklussen aan de binnenkant van ons Reghthuys regelmatig door de vrijwilligers van ons eigen Onderhoudsteam onderhanden wordt genomen.  

Vrijwilligers
Het Reghthuys staat bol van de activiteiten, die  alleen maar kunnen plaatsvinden  met behulp van – nu - zo’n 60-tal mensen die zich – via de Reghthuys commissies - belangeloos daarvoor inzetten. 

Toekomst cult.ver. ‘t Reghthuys
De culturele vereniging ’t Reghthuys is een bloeiende vereniging. De culturele agenda van het Reghthuys zit eigenlijk propvol, en het is soms passen en meten om nog activiteiten toe te voegen. Maar met een beetje geven en nemen over en weer wordt er eigenlijk  altijd nog wel een gaatje gevonden voor iets nieuws! 

De vereniging heeft momenteel rond de 350 leden.  Het zijn er wel eens meer geweest, maar – net zoals vele verenigingen – kampt ook ’t Reghthuys met het spook van de vergrijzing. In augustus 2019 heeft het bestuur daarom met een 50 tal van haar actieve leden en vrijwilligers een brainstormsessie gehouden over hoe dit tij te keren. Daaruit zijn een groot aantal suggesties gekomen, die hoofdzakelijk 2 thema’s betroffen: aanwas en verjonging van het ledenbestand. Het bestuur heeft op basis van de ervaringen in het verleden, de inschatting van de uitvoerbaarheid en het te verwachten resultaat (meer nieuwe leden) van de suggesties een voorlopige keuze gemaakt om nader uit te werken in  het komende jaar.

 1. De huidige opzet van de organisatie van en werkwijze binnen ’t Reghthuys (bestuur zet raamwerk uit en is verder faciliterend – commissies zijn (binnen grenzen) autonoom uitvoerend) werkt naar tevredenheid. Daarmee gaan we dus gewoon door. Eigenlijk lopen alle door de commissies georganiseerde activiteiten goed en voor zover daarin verandering nodig is of daar behoefte aan zou zijn, zijn de commissies zelf creatief genoeg om deze te bedenken en uit te voeren.
 2. Over de jaren is gebleken dat het met name de groep van 60 plussers is, te weten mensen in de laatste fase van hun arbeidzaam leven, die geïnteresseerd is  in de door ’t Reghthuys georganiseerde culturele activiteiten. Dàt is dus de doelgroep van ’t  Reghthuys. Het beleid zal zich dus gaan toespitsen op het werven van nieuwe leden in deze doelgroep. Ook willen wij ons gaan richten op het benaderen van de nieuwe inwoners van de gemeente Nieuwkoop.
 3. Er wordt geen campagne opgestart gericht op het werven van jonge leden. Uit ervaring is gebleken dat pogingen om meer jeugd bij de activiteiten van ’t Reghthuys te betrekken nauwelijks resultaten opleveren: de prioriteiten van deze groep liggen voornamelijk bij school en sport.  Wanneer commissies echter specifiek activiteiten willen ontplooien richting jeugd, zal het bestuur hen uiteraard zoveel mogelijk ondersteunen. 
 4. Het bestuur gaat onderzoeken óf en hoe samenwerking met andere culturele instellingen in de gemeente Nieuwkoop weer van de grond kan komen. Dat kan de vereniging aantrekkelijker maken voor nieuwe leden, maar kan vooral bijdragen aan meer invloed op het culturele beleid van de gemeente. 

E.e.a. zal door het bestuur nog nader worden uitgewerkt in een beleids- en actieplan  voor ’t Reghthuys. 

06     BELONINGSBELEID
De vereniging heeft geen vaste krachten in dienst. Zowel bestuur als commissies bestaan uit onbezoldigde vrijwilligers. 

07     DOELSTELLING
zie boven, onder 05

08 VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Zie voor een compleet overzicht van de activiteiten van 't Reghthuys in 2019 en

de financiële cijfers 2019 :   https://reghthuys-nieuwkoop.nl/files/20.03.11_Jaarverslag_2019_def.pdf      (jaarverslag 2019)