Huishoudelijk Reglement

Artikel 1
Leden hebben recht van toegang tot alle door het Kunstgenootschap georganiseerde evenementen zoals tentoonstellingen, concerten, filmvoorstellingen, lezingen en excursies.
Niet-leden wordt slechts toegang verleend voor zover de beschikbare plaatsruimte
dat toelaat.

Artikel 2
Het bestuur is bevoegd per evenement een toegangsprijs vast te stellen, die in het algemeen lager is voor leden dan voor
niet-leden.

Artikel 3
Deelname aan door het Reghthuys georganiseerde cursussen staat open voor leden en niet-leden. De prijs per cursus wordt
vastgesteld door het bestuur evenals het minimum aantal deelnemers dat nodig is voor het doorgaan van een cursus. Leden hebben voorrang bij inschrijving voor cursussen, indien een beperkt aantal deelnemers geplaatst kan worden.

Artikel 4
Inwonende gezinsleden genieten dezelfde voorrechten wat betreft toegang tot evenementen en deelname aan cursussen als de leden zelf.

Artikel 5
Ereleden worden c.f. de statuten benoemd door de Algemene Leden vergadering en ontlenen hun bijzondere status daaraan. De
procedure en richtlijnen voor benoeming liggen vast in het desbetreffende aanhangsel bij dit Huishoudelijk Reglement.

Artikel 6
Leden van Verdienste worden benoemd door het bestuur. Leden van Verdienste zijn gewone leden in de zin van de statuten. De criteria voor benoeming liggen vast in het desbetreffende aanhangsel bij dit Huishoudelijk Reglement.

Artikel 7
De samenstelling van het bestuur wordt jaarlijks op de overeenkomstig artikel 15.1 van de Statuten te houden algemene vergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. In de oproep voor deze vergadering deelt het bestuur mee welke bestuursleden voor aftreden in aanmerking komen en welke van hen herkiesbaar zijn. Tevens worden de namen van de personen vermeld die het bestuur kandidaat stelt voor vacante functies

Artikel 8
Overeenkomstig artikel 9.2 van de Statuten hebben de leden het recht om kandidaten voor bestuursfuncties voor te stellen. Een zodanig voorstel dient door tenminste tien leden ondertekend te zijn en uiterlijk één dag voor de algemene vergadering
schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend.

Artikel 9
Het bestuur is bevoegd om te voorzien in een tussentijds ontstane vacature in zijn samenstelling. De benoeming van het nieuwe bestuurslid dient in de eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring aan de leden te worden
voorgelegd.

Artikel 10
Vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter. Daarnaast zijn twee bestuursleden gezamenlijk
bevoegd een vergadering van het bestuur te beleggen.

Artikel 11
In een
bestuursvergadering kunnen slechts geldige besluiten genomen worden indien tenminste vijf bestuursleden aanwezig zijn.

Artikel 12
In een algemene vergadering te behandelen verslagen en andere stukken worden tevoren aan de goedkeuring van het bestuur onderworpen.

Artikel 13
In alle gevallen waarin niet bij Statuten of Huishoudelijk Reglement is voorzien, is het bestuur bevoegd te handelen zoals het dat in het belang van het Kunstgenootschap wenselijk acht. Bij aangelegenheden van enig gewicht geeft het bestuur daarvan kennis in de eerstvolgende algemene vergadering.

Aanhangsel bij het Huishoudelijk Reglement
Criteria en regelingen voor het toekennen van het Ere lidmaatschap.


1. Dit aanhangsel bij het Huishoudelijk reglement is vastgesteld ingevolge artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement middels het besluit van het bestuur in de vergadering van 4 mei 2011.

2. Ereleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

3. Kandidaten voor benoeming tot Erelid worden door leden van de vereniging aan het bestuur met een schriftelijke motivatie voorgedragen. Ter ondersteuning van deze voordracht dienen ten minste 10 leden hun adhesie te hebben betuigd. Het bestuur beoordeelt deze voordracht op haar merites alvorens deze aan de ALV ter besluitvorming tot benoeming voor te leggen.

4. Voor benoeming tot Erelid komen in aanmerking leden van de vereniging die zich in zeer bijzondere mate onderscheiden of hebben onderscheiden met hun activiteiten ten dienste van de vereniging.

5. Zij zijn op zodanige wijze aktief of aktief geweest voor de vereniging dat het voortbestaan, de bloei en de saamhorigheid binnen de vereniging en de plaats van de vereniging binnen de gemeenschap voor de langere termijn zeer is bevorderd en zeker gesteld. Zij dachten, discussieerden en werkten actief mee over alle aspecten van de vereniging, gaven daarbij blijk een open oog te hebben voor de plaats van ’t Regthuys binnen de gemeenschap en droegen daarmee en door hun activiteiten in niet geringe mate bij aan het welzijn en de goede sfeer van de vereniging en van de gemeenschap in het algemeen. Zittende bestuursleden komen niet in aanmerking voor benoeming.

6. Het benoemde  Erelid krijgt bij de benoeming door het bestuur het Ereteken van de Vereniging in goud uitgereikt.

 Aanhangsel bij het Huishoudelijk Reglement
Criteria en regelingen voor het toekennen van het Lidmaatschap van Verdienste.

1. Ingevolge het besluit van het bestuur in de vergadering van 9 december 2009 is naast het Erelid, ingesteld het "Lid van Verdienste". Leden van Verdienste blijven "gewoon lid" in de zin van de statuten.

2. Leden van Verdienste worden benoemd door het bestuur op basis van een unaniem genomen besluit.

3. Kandidaten voor benoeming tot Lid van Verdienste worden door leden van de vereniging aan het bestuur met een schriftelijke motivatie voorgedragen. Ter ondersteuning van deze voordracht dienen ten minste 10 leden hun adhesie te hebben betuigd.

4. Voor benoeming tot Lid van Verdienste komen in aanmerking leden van de vereniging die zich in bijzondere mate nderscheiden of hebben onderscheiden met hun activiteiten ten dienste van de vereniging.

5. Zij zijn tenminste 10 jaren Medewerker, Bestuurs- of Commissielid geweest of hebben in een combinatie van deze functies de vereniging gedurende tenminste 10 jaren gediend. Gedurende die periode hebben zij zich zodanig ingespannen voor de vereniging dat dit duidelijk uitsteeg boven de eisen die normalerwijze aan hen in hun functie konden worden gesteld. Zij dachten, discussieerden en werkten actief mee over en aan activiteiten die naast hun eigen portefeuille, ook andere activiteiten van de vereniging betroffen, gaven daarbij blijk een open oog te hebben voor het grote geheel en droegen daarmee in niet geringe mate bij aan het welzijn en de goede sfeer van de vereniging. Zittende bestuursleden komen niet in aanmerking voor benoeming.

6. Het benoemde Lid van Verdienste krijgt bij de benoeming door het bestuur het Ereteken van de Vereniging in zilver uitgereikt.

7. De benoeming zal worden gepubliceerd in de Reghtuyt en op de Website en leden van Verdienste worden vermeld op de lijst van Ereleden en Leden van Verdienste.

8. Leden van Verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden.

9. Deze regeling is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2010 ter opname in het Huishoudelijk Reglement, conform artikel 20 van de statuten.