PRIVACY VERKLARING 

Culturele Vereniging 't Reghthuys

Privacy verklaring

Culturele Vereniging 't Reghthuys (’t Reghthuys) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door en ten behoeve van 't Reghthuys gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u precies van ons mag verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de verstrekte persoonlijke informatie door degenen die lid zijn van ’t Reghthuys, het Reghthuys bezoeken of geïnteresseerd zijn in de diverse culturele activiteiten van ‘t Reghthuys. 

Verwerking van uw gegevens

't Reghthuys houdt persoonsgegevens bij van hen die lid zijn van ’t Reghthuys, ons Reghthuys bezoeken, of op andere wijze in contact treden met onze vereniging.

Wij verzamelen persoonsgegevens zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, om gerichte informatie (zoals verslaglegging, notulen en ledeninformatie) door te geven aan de leden en om leden en andere geïnteresseerden te informeren over de culturele activiteiten en andere bijeenkomsten die door ’t Reghthuys worden georganiseerd. 

Het verzamelen van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de lidmaatschapsovereenkomst, op basis van vrijwilligheid, dan wel met toestemming.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te kunnen geven aan de inning van de verstrekte machtigingsformulieren en vanwege de verantwoording in de financiële administratie. Deze gegevens worden (behoudens aan de bank die het aangaat) niet aan derden verstrekt. 

't Reghthuys heeft de ANBI-status.

E-mail 

Wanneer u uw e-mailadres aan 't Reghthuys verstrekt, kunt u per e-mail worden geïnformeerd over de culturele activiteiten van de vereniging. Uw emailadres wordt dan opgenomen in een zgn. geïnteresseerden-bestand. 

Wilt u die berichten niet meer ontvangen, dan kunt u zich op elk moment afmelden via ledenadmin@reghthuys-nieuwkoop.nl

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of doorhalen. U kunt uw wijzigingen per brief of per e-mail aan de ledenadministratie van de vereniging doorgeven.

Voordat wij informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie zijn wij ingevolge de Privacy wetgeving verplicht om een bewijs van identiteit te vragen. Als u die persoonlijke gegevens per brief of e-mail aanvraagt, dient u dit te voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs en dit dient u te richten aan de ledenadministratie van ’t Reghthuys (Reghthuysplein 1, 2421 BE Nieuwkoop) of via email aan ledenadmin@reghthuys-nieuwkoop.nl

Website

't Reghthuys gebruikt op de website (www. reghthuys-nieuwkoop.nl) geen blijvende cookies, alleen een sessie cookie (nodig voor de werking van de website) die na sluiten van uw browser wordt gewist. Eventuele gegevens worden niet met derden uitgewisseld. De website van ’t Reghthuys is beveiligd met een zgn. https-verbinding.

Beveiliging

't Reghthuys heeft maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bestuurs- en commissieleden die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doelen.

Privacy protocol

De uitwerking van het door ’t Reghthuys gevoerde privacy beleid is vastgelegd in een zgn. Privacy Protocol. Deze kunt u inzien op de website van ’t Reghthuys. 
(Noot: protocol momenteel in afrondende fase)

Vragen over privacybeleid

‘t Reghthuys behoudt het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op via bestuur@reghthhuys-nieuwkoop.nl

Culturele Vereniging ’t Reghthuys

Nieuwkoop, 25 mei 2018