Statuten

Artikel 1. NAAM EN ZETEL.
De vereniging draagt de naam: Kunstgenootschap 't Reghthuys en is gevestigd in de
gemeente Nieuwkoop.

Artikel 2. DOEL.
1.) De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kunstzin en van de belangstelling voor de kunst,
het bevorderen van kontakten tussen kunstenaars
en de gemeenschap alsmede het adviseren in kunstaangelegenheden.

2.) Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het inrichten en houden van tentoonstellingen;
b. het verlenen van medewerking aan kunstenaars tot verkoop van hun werken;
c. het aankopen van kunstwerken;
d. het houden van verlotingen van kunstwerken;
e. het optreden naar buiten, daar waar het belang van de kunst dit vordert;
f. het doen houden van 'voordrachten, toneel- muziek- en andere uitvoeringen;
g. het beleggen van bijeenkomsten, rechtstreeks of zijdelings in verband met uitingen van kunst;
h. het houden van excursies met kunstzinnige strekking;
i. het aanknopen van betrekkingen in binnen- en buitenland.

Artikel 3. DUUR.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4. LIDMAATSCHAP.
1.) De vereniging kent gewone leden en ereleden.
Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone zowel als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

2.) Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. De algemene vergadering kan deze bevoegdhéid delegeren aan een door haar uit haar midden te benoemen commissie bestaande uit tenminste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

3.) Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

Artikel 5.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 6.
1.) Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, ook als dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
e. door ontzetting.

2.) Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, hetwelk gelijk is aan het kalenderjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier
weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk;
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn
verzwaard aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;
c. binnen een maand nadat de leden een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
boekjaar.

3.) Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.

4.) Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt,
zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet
tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door
het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave
van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het
besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met
een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
Het bepaalde in artikel 4 lid 2 laatste zin is van overeenkomstige
toepassing.

5.) Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
desniettemin de gehele jaarlijkse bijdrage voor dat jaar door het lid
verschuldigd.
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal
zes (6) maanden.
Het bepaalde in lid 4 omtrent een 'beroep' is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. DONATEURS.
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 8. GELDMIDDELEN.
1.) De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de donateurs, eventuele entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2.) Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
3.) Ere-leden behoeven geen jaarlijkse bijdrage te betalen.

Artikel 9. BESTUUR.

1. Het bestuur bestaat uit zeven personen, die uit hun midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De voorzitter wordt in functie gekozen.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden dan wel de bestuurders van de ledenrechtspersonen van de vereniging benoemd. Het bestuur maakt hiertoe een voordracht op. De leden hebben
eveneens het recht een voordracht te doen.
3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en
ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen of een deel daarvan.
De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. Een persoon kan maximaal negen (9) jaar onafgebroken deel uitmaken van het bestuur.
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
7. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10.
1.)  Het bestuur is belast met het besturen van de.vereniging.
2.) Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3.) Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten hiervoor in lid 2 omschreven. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 11.
1.) Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2.) De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het
bestuur.

Artikel 12. ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 13.
1.) Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2.) Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden en de ere-leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde
optreden.
3.) De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
4.) Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden
genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot, met dien verstande dat altijd tenminste één herstemming gehouden zal worden.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen,
wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 14.
1.) De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2.) Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3.) Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15.
1.) Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.
In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
2.) Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3.)
Het bestuur doet de in lid 1 genoemde stukken tenminste één maand voor de dag, waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van. haar bevindingen uit.
4.) Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

Artikel 16.
1.) Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2.) Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de
leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
3.) De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4.) Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de
algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van een/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Artikel 17. STATUTENWIJZIGING.
1.) Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de algemene vérgadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.) Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf,dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3.) Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4.) De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuurders is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5.) De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken
gehouden verenigingenregister.

Artikel 18. ONTBINDING EN VEREFFENING.
1.) Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2.) De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3.) De vereffening geschiedt door het bestuur.
4.) Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5.) De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s) ,bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van het ophouden te bestaan opgave aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

Artikel 19.
1.) De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
2.) Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de vereniging was ingeschreven.

Artikel 20. REGLEMENTEN.
1.) De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2.) Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3.) Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. De comparant is mij, notaris, bekend WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Nieuwkoop, op de datum als in het hoofd dezer akte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en
mij, notaris, ondertekend. (Getekend:) J.de Ruiter; J.K.Schmitz.
--------------------