Huishoudelijk Reglement | Culturele Vereniging ’t Reghthuys (voorheen genaamd Kunstgenootschap ’t Reghthuys)
status 01 september 2020

Artikel 1
Zowel leden als niet-leden hebben recht van toegang tot de door ’t Reghthuys georganiseerde culturele evenementen, zoals tentoonstellingen, concerten, filmvoorstellingen, lezingen en excursies. Bij de meeste evenementen wordt een max. aantal deelnemers/bezoekers gehanteerd. Mocht er bij een evenement waarop reservering vooraf van toepassing is sprake zijn van overtekening, dan wordt aan Reghthuys-leden voorrang verleend.

Artikel 2
Het bestuur is bevoegd per evenement een toegangsprijs vast te stellen, die in het algemeen lager is voor leden dan voor niet-leden.

Artikel 3
Deelname aan door ‘t Reghthuys georganiseerde cursussen staat open voor leden en niet- leden. De prijs per cursus wordt vastgesteld door het bestuur evenals het minimum aantal deelnemers dat nodig is voor het doorgaan van een cursus. Leden hebben voorrang bij inschrijving voor cursussen, indien een beperkt aantal deelnemers geplaatst kan worden.

Artikel 4
1. Conform artikel 5 van de statuten is het lidmaatschap van de vereniging persoonlijk.
2. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december, met stilzwijgende jaarlijkse verlenging.
3. De hoogte van de verschuldigde jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur.
4. Bij aanmelding als lid van ’t Reghthuys na 1 september is geen contributie over het lopende jaar meer verschuldigd.
5. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te geschieden, minimaal 4 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar, en eindigt dan op 31 december van dat jaar. Bij niet tijdige opzegging loopt het lidmaatschap – en de plicht tot contributiebetaling – nog eén jaar door.

Artikel 5
Ereleden worden conform de statuten benoemd door de Algemene Ledenvergadering en ontlenen hun bijzondere status daaraan. De procedure en richtlijnen voor benoeming liggen vast in het desbetreffende aanhangsel bij dit Huishoudelijk Reglement.

Artikel 6
Leden van Verdienste worden conform de statuten benoemd door het bestuur. Leden van Verdienste zijn gewone leden in de zin van de statuten. De criteria voor benoeming liggen vast in het desbetreffende aanhangsel bij dit Huishoudelijk Reglement.

Artikel 7
De samenstelling van het bestuur wordt jaarlijks op de overeenkomstig artikel 15.1 van de Statuten te houden Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. In de oproep voor deze vergadering deelt het bestuur mee welke bestuursleden voor aftreden in aanmerking komen en welke van hen herkiesbaar zijn. Tevens worden de namen van de personen vermeld die het bestuur kandidaat stelt voor vacante functies.

Artikel 8
Overeenkomstig artikel 9.2 van de Statuten hebben de leden het recht om kandidaten voor bestuursfuncties voor te stellen. Een zodanig voorstel dient door tenminste tien leden ondertekend te zijn en uiterlijk e%u0301e%u0301n dag voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend.

Artikel 9
Het bestuur is bevoegd om te voorzien in een tussentijds ontstane vacature in zijn samenstelling. De benoeming van het nieuwe bestuurslid dient in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden te worden voorgelegd.

Artikel 10
Vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter. Daarnaast zijn twee bestuursleden gezamenlijk bevoegd een vergadering van het bestuur te beleggen.

Artikel 11
1.In een bestuursvergadering kunnen slechts geldige besluiten genomen worden indien tenminste twee/derde van het aantal door de Algemene Ledenvergadering benoemde bestuursleden aanwezig (c.q. bij volmacht vertegenwoordigd) is, met dien verstande dat als het bestuur uit 3 of minder personen bestaat a%u0300lle bestuursleden aanwezig dienen te zijn.

2. Mocht het vereiste presentiequorum onverhoopt niet worden behaald, dan is voor de rechtsgeldigheid van het genomen besluit alsnog schriftelijke bekrachtiging daarvan door de afwezige bestuursleden noodzakelijk, en wel binnen 1 week na de datum van die bestuursvergadering.

Artikel 12
In een algemene vergadering te behandelen verslagen en andere stukken worden tevoren aan de goedkeuring van het bestuur onderworpen.

Artikel 13
In alle gevallen waarin niet bij Statuten of Huishoudelijk Reglement is voorzien, is het bestuur bevoegd te handelen zoals het dat in het belang van ’t Reghthuys wenselijk acht. Bij aangelegenheden van enig gewicht geeft het bestuur daarvan kennis in de eerstvolgende algemene vergadering.

                     *******************************

Aanhangsel 1 bij het Huishoudelijk Reglement,

Criteria en regelingen voor het toekennen van het Erelidmaatschap

1. Dit aanhangsel bij het Huishoudelijk reglement is vastgesteld ingevolge artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, middels het besluit van het bestuur in de vergadering van 6 februari 2019, en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2019.
2. Ereleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
3. Het recht tot voordracht aan de Algemene Ledenvergadering van kandidaten voor benoeming tot Erelid ligt alleen bij het bestuur.
4. Voor benoeming tot Erelid komen in aanmerking leden van de vereniging die zich in zeer bijzondere mate onderscheiden of hebben onderscheiden met hun activiteiten ten dienste van de vereniging.
5. Zij zijn op zodanige wijze actief of actief geweest voor de vereniging dat het voortbestaan, de bloei en de saamhorigheid binnen de vereniging en de plaats van de vereniging binnen de gemeenschap voor de langere termijn zeer is bevorderd en zeker gesteld. Zij dachten, discussieerden en werkten actief mee over alle aspecten van de vereniging, gaven daarbij blijk een open oog te hebben voor de plaats van ’t Regthuys binnen de gemeenschap en droegen daarmee en door hun activiteiten in niet geringe mate bij aan het welzijn en de goede sfeer van de vereniging en van de gemeenschap in het algemeen. Zittende bestuursleden komen niet in aanmerking voor benoeming.
6. Het benoemde Erelid krijgt bij de benoeming door het bestuur het Ereteken van de Vereniging in goud uitgereikt.
7. De benoeming tot Erelid zal worden gepubliceerd in de Reghtuyt en op de website van ’t Reghthuys worden opgenomen in de lijst van Ereleden en Leden van verdienste.

                        **************************

Aanhangsel 2 bij het Huishoudelijk Reglement,
Criteria en regelingen voor het toekennen van het Lidmaatschap van Verdienste

1. Dit aanhangsel bij het Huishoudelijk reglement is vastgesteld ingevolge artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement, middels het besluit van het bestuur in de vergadering van 6 februari 2019, en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2019.
2. Leden van Verdienste worden benoemd door het bestuur.
3. Kandidaten voor benoeming tot Lid van Verdienste worden door leden van de vereniging aan het bestuur met een schriftelijke motivatie voorgedragen. Ter ondersteuning van deze voordracht dienen ten minste 25 leden hun adhesie te hebben betuigd.
4. Voor benoeming tot Lid van Verdienste komen in aanmerking leden van de vereniging die zich in bijzondere mate onderscheiden of hebben onderscheiden met hun activiteiten ten dienste van de vereniging.
5. Zij zijn tenminste 10 jaren Medewerker, Bestuurs- of Commissielid geweest of hebben in een combinatie van deze functies de vereniging gedurende tenminste 10 jaren gediend. Gedurende die periode hebben zij zich zodanig ingespannen voor de vereniging dat dit duidelijk uitsteeg boven de eisen die normalerwijze aan hen in hun functie konden worden gesteld. Zij dachten, discussieerden en werkten actief mee over en aan activiteiten die naast hun eigen portefeuille, ook andere activiteiten van de vereniging betroffen, gaven daarbij blijk een open oog te hebben voor het grote geheel en droegen daarmee in niet geringe mate bij aan het welzijn en de goede sfeer van de vereniging. Zittende bestuursleden komen niet in aanmerking voor benoeming.
6. Het benoemde Lid van Verdienste krijgt bij de benoeming door het bestuur het Ereteken van de Vereniging in zilver uitgereikt.
7. De benoeming zal worden gepubliceerd in de Reghtuyt en op de website van ’t Reghthuys worden opgenomen in de lijst van Ereleden en Leden van Verdienste.
8. Leden van Verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.
Scroll naar boven